Научные публикации профессора Метешкина К.А.

smiley

Научные публикации профессора Метешкина К.А.

 

2009 г.

ТЕЗИСЫ Метешкин, К.А.  Интегрированная технология организации и функционирования высшего учебного заведения. [Текст] / К.А. Метешкин, Е.В. Антонова. - Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку». Академія внутришніх військ МВС Ураїни, 17-18 березня 2009 р. Харків. – С. 5-6.

СТАТЬЯ Метешкін, К.О.  Від ідей Болонської декларації до реалій створення колективного інтелекту. [Текст] / К.О. Метешкін, Х.В. Раковський. - Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – 2009. – № 1(9). – Режим доступу http://www. nbuv. gov.ua/e-journals/ITZN/ em6/emg.html. – Заголовок з екрану.

ТЕЗИСЫ Метешкин, К.А.  Методологические парадоксы педагогики высшей школы в условиях системного кризиса. [Текст] / К.А. Метешкин,  - Материалы XVIІI Международной научно-практической конференции, г. Минск, 30-31 мая 2009 г.  С. 196.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ (МОН) Раковський, Х.В. Інформаційні системи та технології у вищій школі: короткий курс, адаптований до технологій навчання. [Текст] Навчальний посібник / Х.В. Раковський,  К.О. Метешкін. - Х.:ХУПС, 2009. – 152 с.

СТАТЬЯ Раковская, Н.Х. Отечественное высшее образование: его особенности и проблемы. [Текст] / Н.Х. Раковская,  В.О. Соловьев, К.А. Метешкин. - Слобожанське культурне надбання: Збірка статей учених пам’яткоохоронної роботи. – Харків : Курсор, 2009. – Вип 2. – 364 с.

СТАТЬЯ Метешкін, К.О. Інструментальні засоби та механізми їх використання для побудови індивідуальних траєкторій навчання. [Текст] / К.А. Метешкин,  К.Д. Гурова. - Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – 2009. – № 1(10). – Режим доступу http://www. nbuv. gov.ua/e-journals/ITZN/ em6/emg.html. – Заголовок з екрану.

СТАТЬЯ Метешкін, К.О. Концепція використання геоинформатики в побудові інформаційно-кіруючої системи «Вища школа України». [Текст] / К.О. Метешкін, І.М. Патракєєв, О.В. Постоєнко. - Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – 2009. – № 5(13). – Режим доступу http://www. nbuv. gov.ua/e-journals/ITZN/ em6/emg.html. – Заголовок з екрану.

ТЕЗИСЫ Метешкін, К.О. Трансферт освітніх технологій як інноваційна складова розвітку України. [Текст] / К.О. Метешкін, Х.В. Раковський,  Н.Х. Раковська. - Вища освіта України - Додаток 4, том  VI (16) 2009 р.- тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітннього простору – 576 с.

ТЕЗИСЫ Метешкін, К.О. Інструментально-інтелектуальні засоби побудови індивідуальних траєкторій навчання у вищих навчальних закладах. [Текст] / К.О. Метешкін,  К.Д. Гурова. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в системі світових економічних процесів» м. Харків, 17-18 грудня 2009 р.  С. 193.

ТЕЗИСЫ Метешкін, К.О. Концепція побудови інформаційно-керуючої системи вищої школи України на базі геоінформаційних технологій. [Текст] / К.О.Метешкін, І.М. Патракєєв, О.В. Постоєнко. -  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в системі світових економічних процесів» м. Харків, 17-18 грудня 2009 р.  С. 199.

ТЕЗИСЫ Метешкин, К.А. Трансферт знаний как инновационная составляющая современных образовательных технологий. [Текст] / К.А.Метешкин, Н.Х. Раковская. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в системі світових економічних процесів» м. Харків, 17-18 грудня 2009 р.  С. 202.

ТЕЗИСЫ Метешкин, К.А. Стратегия управления (менеджмента) высшими учебными заведениями на основе методов теории полезности. [Текст] / К.А.Метешкин, Х.В. Раковский. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в системі світових економічних процесів» м. Харків, 17-18 грудня 2009 р.  С. 206.

yesyesyes


2010 г.

МОНОГРАФИЯ Метешкин, К.А. Основы организации, функционирования и перспективы развития системы «Высшая школа Украины». [Текст] Монография / К.А.Метешкин. - Харьковская нац. акад. город. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2010. - 308 с.

ТЕЗИСЫ Метешкин, К.А. Концепция построения и применения знание - ориентированных технологий обучения. [Текст] / К.А.Метешкин. - Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку». Академія внутришніх військ МВС Ураїни, 24-25 березня 2010 р. Харків. – С. 15.

СТАТЬЯ Метешкин, К.А. Задача геомоделирования загрязнений урбанизированных терреторий. [Текст] / К.А. Метешкин, Е.С. Кутицкая. - Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «География». Том 23 (62). 2010 г. №2. С.183-189. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ Метешкін, К.О. Конспект лекцій з курсу «Математична обробка геодезичних вимірів». Модуль1. Застосування основ теорії похибок у обробці геодезичних даних (для науково-педагогичних працівників, що реалізують технологічний підхід в навчанні і студентів 2-го курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Експериментальна версія для технології навчання) / К.О. Метешкін; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; - Х.: ХНАМГ, 2010. – 138 с.

СТАТЬЯ Метешкін, К.О. Інструментальні засоби геоінформаційного аналізу професійно-орієнтаційної роботі у внз [Текст] / К.О.Метешкін, Пивовар О.М. - Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – 2010. – № 3(17). – Режим доступу http://www. nbuv. gov.ua/e-journals/ITZN/ em6/emg.html. – Заголовок з екрану.

СТАТЬЯ Метешкин, К. А. Совершенствование высшей школы Украины на основе использования знание-ориентированных технологий /К.А. Метешкин, Х.В. Раковский, Н.Х. Раковская // Инновационные образовательные технологии. -Минск. - 2010. - № 2. - С.14-22.

ТЕЗИСЫ Метешкин, К. А. Воспитательная роль знание-ориентрованных технологий обучения в высших учебных заведениях [Текст] / К.А.Метешкин, А.А. Евдакимов. – Сучасні аспекти виховання студентської молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Харк. нац. Акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. - 203 с.

ТЕЗИСЫ Метешкин, К. А. Возможности знание-ориентированных технологий обучения и воспитания студентов в музейном деле [Текст] / К.А.Метешкин, И.М. Патракеев, Т.П.Елесеева. – Сучасні аспекти виховання студентської молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Харк. нац. Акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. -203 с.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ (МОН) Метешкін, К.О.Інформаційні системи і технології: навч. посібник / К.О.Метешкін, О.Б. Костенко, Т.С.Сенчук; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2010. – 114 с.

СТАТЬЯ Метешкин, К.А. Знания как основа имиджа профессиональной деятельности человека [Текст] / К.А.Метешкин, Е.К. Валевич // Инновационные образовательные технологии [Электрон. ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://library.miu.by/journals/~/item.iot/issue.24/section.56/ article. 1 .html. – Дата доступа : 22.10.2011.

yesyesyes


2011 г.

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ  Інновації у вищій школі [Текст]: збірник наукових праць (пропозицій, статей, тез) /Автори-укладачі: Х.В. Раковський, Н.Х. Раковська, О.С. Раковська - Башмакова, К.О. Метешкін, Л.А.Федорченко. – Х.: МСУ, 2011. – 344 с.

СТАТЬЯ Метешкин, А. Системно-синергетический подход в методологии педагогики высшей школы. [Текст] / А.А. Метешкин, К.А. Метешкин. - Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. №28-29. - Харків: УІПА. 2011. - С. 30 – 38.

ТЕЗИСЫ Метешкин К.А. Особенности инновационной деятельности в высшей школе [Текст] тезисы / К.А.Метешкин, А.А. Евдокимов. – Математическое моделирование, оптимизация и управление потокораспределениям в инженерных сетях: материалы Международ. науч.-практ. конф., Ялта, 1 – 6 октября 2011г. – Х.: НТМТ, 2011. – С. 68.

ТЕЗИСЫ Метешкин К.А.Особенности формирования системы профессиональных знаний у студентов по спеціальностям кафедры геоинформационные системы и геодезия / Геопросторові технології в сталому розвітку міст: матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції, Харків. – 16 – 17 листопада 2011 р. / [ред. кол.: І.М. Патракеєв, К.О.Метешкін, В.В.Умніцин та ін.]; Харк.нац.акад.міськ.госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – С.6.

СТАТЬЯ  Метешкин, К.А. Задача ГИС-анализа и интеллектуальной обработки информации о состоянии образовательной системы региона / К.А. Метешкин, В.А.Пеньков, А.А.Евдокимов. -  Інженерна освіта у розвитку сучасного суспільства. Донецкий національний технічний університет. – 2011. – с.33-37. Режим доступу – http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1714.

no


2012 г.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Web-технологии в организации педагогической деятельности научно-педагогических работников: теория и практика [Текст] тезисы / К.А. Метешкин, И.М. Патракеев, //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів "Актуальні проблеми науки та освіти молоді: 16-17 лютого 2012 р. - Х.: ХНЕУ, 2012. - С.198-200.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Особенности представления данных и знаний в системах, построенных на основе web-технологий [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, М.В.Соколова / Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: збірник тез доповідей науково - практичної конференції, 21-22 березня 2012 р. – Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2012. С. 16 – 17.  

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Особенности создания систем поддержки интеллектуальной деятельности педагога на основе web-технологий [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин / Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: збірник тез доповідей науково - практичної конференції, 21-22 березня 2012 р. – Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2012. С. 102 – 103. 

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Сетевые информационные технологии как  интеграционная основа ГИС и систем поддержки образовательной деятельности в высшей школе [Текст] тезисы / К.А.Метешкин, И.М. Патракеев // Материалы ГИС-форума. "Образование. Наука. Производство". 1 - 2 марта 2012 г. - Х.: ХНУ. - Режим доступа. - http://geomonitoring.ucoz.org/index/programma/0-44. - Заголовок с экрана.

УЧЕБНИК. Метешкин К.А. Краеугольные камни пирамиды знаний научно-педагогических и педагогических работников. ХХІ век. [Текст]: /К.А.Метешкин; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. - ХНАГХ, 2012. - 335 с.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А. Особенности представления геоданных и знаний на страницах web-сайтов учебного назначения [Текст] / К.А. Метешкин, М.В. Соколова. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2012. – №2/2(56).  – С.63 - 65.

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу Морозової Ольги Ігорівни «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень в системах індивідуального навчання».

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу Педана Станіслава Ігоровича “Моделі та методи інформаційної технології підтримки компетентнісно-орієнтованого адаптивного навчання».

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ дисертації Белоцького Олексія Олександровича "Методи та інформаційна технологія багатокриторіального оцінювання стратегії розвитку підприємства".

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А.Эргономический подход в исследовании образовательных систем высшей школы [Текст] / К.А. Метешкин, А.А. Евдокимов. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2012. – №3/11(57).  – С.4 -.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Экспертные оценки и IT-технологии в высшей школе Украины [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XIV межвуз.науч.-практ. конф., Харьков, 3 ноября 2012 г. /Нар. укр. акад., каф.информ.технологий и математики; [редкол.: В.П.Козыренко (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2012. - С. 10 - 14.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Методы математической статистики в решении задач профессионально-ориентированной работы [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, А.Ю.Кащавцева / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XIV межвуз.науч.-практ. конф., Харьков, 3 ноября 2012 г. /Нар. укр. акад., каф.информ.технологий и математики; [редкол.: В.П.Козыренко (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2012. - С. 87 - 88.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Метешкін К.О. Математична обробка геодезичних вимірів [Текст] навч.посібник / К.А. Метешкин, Д.В. Шаульський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 176 с.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Нечеткое представление результатов кластеризации студентов [Текст] / К.А. Метешкин, В. А. Шевченко // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 56. – Х., 2012. – С. 162 – 168.

 

yesyesyes

2013 г.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Особенности создания систем поддержки деятельности кафедры на основе IT-технологий [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, А.Ю.Кащавцева / Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: збірник тез доповідей науково - практичної конференції, 20-21 березня 2013 р. – Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2013. С. 22 – 24.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Методы геоинформационного анализа рекультивации заброшенного карьера [Текст] / К.А. Метешкин, М.А.Кухар, В.В.Козыренко / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. -  2013. - №2/2 (62). -  С. 20 – 24.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А. Апробация метода формирования и корректировки индивидуальных планов самостоятельной работы студентов [Текст] / К.А. Метешкин, В.А. Шевченко // Теорія і методика електронного навчання: зб. наук. праць. – Вип. IV. – Кривий Ріг, 2013. С. 200 – 205.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А.Возможности и задачи реинжиниринга процессов, протекающих на кафедре высшего ученого заведения [Текст] / К.А. Метешкин, Е.Е. Поморцева. - Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – Т.35 №3(2013). – Режим доступу http://www. http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/current#.UdHX39i971U. – Заголовок з екрану.

 

2014 год

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Метешкін, К.О.  Практикум з математичної обробки геодезичних вимірів:навч. посібник / К.О. Метешкін, Д.В.Шаульський; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім О.М.Бекетова. - Х.: ХНУМГ, 2014. - 100 с.

МОНОГРАФИЯ. Кибернетическая педагогика: IT-технологии в образовании и обучении. Теория и практика [текст]: монография/К.А.Метешкин, А.Ю.Соколов, О.И. Морозова, Е.Е.Поморцева и др.; Харьк. нац. ун-т. гор.хоз-ва им. А.Н.Бекетова. - Х.: ХНУГХ, 2014. - 243 с.

ТЕЗИСЫ. Информационно-коммуникационная революция в вузах и использование знание-ориентированных технологий [текст]: тезисы / К.А.Метешкин, Е.Е.Поморцева. -  Международная научно-практическая конференция <Актуальные научные разработки>, Т. 15. Педагогически науки. София. "Бял ГРАД-БГ" ООД 2014. С. 34 - 37.

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу «Методологічні основи створення інтелектуальних комп’ютерних програм, які навчають виконанню алгоритмічних завдань», подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Проблемы динамической нестабильности образовательных систем и роль IT- технологий в их стабилизации [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, О.И.Морозова / Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: збірник тез доповідей науково - практичної конференції, 12-13 березня 2014 р. – Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2014. С. 60 – 61.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Особенности создания системы поддержки деятельности кафедры на основе IT-технологийи опыт их использования
[текст]: тезисы / К.А.Метешкин,А.Ю. Соколов. - Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (Харків,17 квітня 2014 р.) М-во освіти і науки України, Харків.нац. ун.-т міськ.госп. Х.: ХУПС, С.34-36.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Кащєєвой В.Ю на тему: "Інформаційна технологія аналізу багатокомпонентних процесів за часовими рядами на основі інтервальних прогнозних моделей". ХАІ.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Системно-синергетический подход в исследовании интеграционных процессов высшей школы Украины в европейское образовательное пространство / К.А. Метешкин, В.Н. Павленко, О.И. Морозова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2014. – № 2 (66). – С. 115–120.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ. Метешкин К. А. Конспект лекций по учебной дисциплине "Основы теории систем" (для студентов 1 курса дневной формы обучения направления подготовки 6.080101 - "Геодезия, картография и землеустройство", специальности 8.0801014 - "Оценка земли и недвижимости) / К. А. Метешкин. Харк.нац.ун-т хоз-ва им А. Н. Бекетова. Х.: ХНУГХ, 2014. - 120 с.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням  IT-технологій  / К.А. Метешкин,О.Є Поморцева // Сборник научных трудов „Системи обробки інформації”, выпуск 5 (121), Харків -2014 р. – С. 183 - 189.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Опыт дистанционного самообучения на основе моделирования трудоспособностей в виртуальном пространстве [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин / Землевпорядна освіта ХХІ ст. - досягнення та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфернції, присвяченої 70-річчю факультету інженерів землевпорядкування, 24-26 вересня 2014 р. / Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В. Докучаєва – Х.:  ТВО "Друкарня Мадрид", 2014. - С. 74 - 77.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Опыт организации педагогической экспериментальной игры в виртуальном пространстве [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Д.В. Шаульский /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку/Збірник тез доповідей науково-практичного семінару, 14 листопада 2014 р. /Національна академія Національної гвардії України, 2014. - С.5.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Опыт использования web-технологий в самообучении студентов / К.А. Метешкин, Е.С.Щербак, С.А.Василенко /Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XV межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2014 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2014. – С.50-53.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Практика и теория игровых методов педагогических и информационных технологий / К.А. Метешкин, Т.Ю.Кравченко, А.А.Крамаренко / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XV межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2014 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2014. – С.48-49.

НАГЛЯДНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Метешкин К.А.  Познай самого себя. Легенда экспериментальных исследований "по тропам снежного барса" / К.А. Метешкин, Д.В. Шаульский. - Харк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Х. : ХНУГХ, 2014. – 114 с.

 

 

yesyesyes

 

2015 год

 

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Технология партнерства преподавателя и студентов в виртуальном пространстве [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, В.А. Шевченко /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей науково-практичного семінару, 18-19 березня 2015 р.  /Національна академія Національної гвардії України, 2015. - С.54-55.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Методы представленияучебно-методических материалов с использованием IT-технологий [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, В.А. Шевченко /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей науково-практичного семінару, 18-19 березня 2015 р.  /Національна академія Національної гвардії України, 2015. - С.56-57.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А.Апробация комплекса учебно-методических материалов с использованием IT-технологий  [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Т.Ю.Кравченко /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей науково-практичного семінару, 18-19 березня 2015 р.  /Національна академія Національної гвардії України, 2015. - С.58.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Особенности ГИС как сложной системы  [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Д.Б.Рифаи /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей науково-практичного семінару, 18-19 березня 2015 р.  /Національна академія Національної гвардії України, 2015. - С.59.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Возможности применения геоинформационных систем при администрировании недвижимого имущества [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, М.А. Кухарь / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Европейські стандарти еккономичного розвитку, оцінки землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні, 26 - 27 березня 2015 р. Х.: ХНУМГ. - 111 - 116 с.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Обучение студентов по специальности ГИС с использованием web-технологий. Технология обучения "Партнерство". [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, О.И. Морозова / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Европейські стандарти еккономичного розвитку, оцінки землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні, 26 - 27 березня 2015 р. Х.: ХНУМГ. - 111 - 116 с/

СТАТЬЯ (США). Shevchenko Viktoriia. Information Systems in Management of the Student Self-Education Process [Text] / Viktoriia Shevchenko, Kostiantyn Meteshkin, Olga Morozova, Oleksandr Sokolov, Aleksandra Mreła // International Journal of Education and Information Technology. – 2015. – Vol. 1, No. 1. – pp. 1–10. – Mode of access: http://www.publicscienceframework.org/journal/allissues/7039

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ диссертации  Еременко Наталии Валентиновны «Методи та модель інформаційної технології логістичного управляння вантажоперевезеннями в різнорідній транспортній мережі». ХАИ, 2015 г.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ диссертации СОУДА АБДАЛАЗЕЗА МОХАМЕДА АМЕНА «Моделі, метод та інформаційна технологія планування в логістиці нафтопродуктів». ХАИ, 2015 г.

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу Добряк Вікторії Сергіївни Інформаційна технологія формування даних і оцінювання якості навчального процесу в технічному вищому навчальному закладі”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды

Новости

06.05.21

Внимание!!! 

Уважаемые коллеги! Рекомендую просмотреть ролик “Что такое силлабус”. О нем рассказывает Васыль Тарас из США, где он преподает в одном их университетов. Просмотрите и сделайте вывод. На мой взгляд, наш кафедральный сайт на 70% реализует этот самый силлабус. Обратите внимание, как он характеризует Мoodle! Кроме того, обратите внимание как в штатах продают учебную литературу (у нас был эксперимент с Биржей). Они используют игровые методы – у нас был эксперимент – «По тропам снежного барса». Интересно рассказывает об оценивании студентов с

01.05.21

ВНИМАНИЕ!!! ВСЕ РАДУЕМСЯ!!!

22.04.21

ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые землемеры и администраторы Земли поздравляю вас с праздником Днем Земли! Она у нас хрупкая и ее неправильно администрируют. Наша задача сохранить мир на Земле и правильно ее администрировать. Ура, товарищи! Земля народам! Карантин по-барабану! Сегодня 22 апреля 2021 года. 

 

 

Блог

27.01.20

   В предыдущем подразделе отмечалась роль Г. Монжа в создании начертательной геометрии, а именно она является основой для трехмерного моделирования объектов, которые создают некоторые студенты в процессе дипломного проектирования. Практика показала, что студенты затрудняются ответить на вопрос, какая из аксонометрических проекций использовалась при 3D-моделировании. Восполним этот пробел и в настоящем подразделе изложим суть построения трехмерных моделей на основе аксионометрических проекций, предварительно дадим определение термину «начертательная...

27.01.20

   Начнем изложение данного подраздела с народной мудрости: «Если ты все понял, значит, тебе не все рассказали».

   Предложенный в данном подразделе материал выходит за рамки существующих планов по специальности «Геодезия и землеустройство».  Вместе с тем, материал данного пособия претендует на некоторую новизну, так как в пп. 1.1 введен и обоснован новый термин «ноогеоматика», определение которого расширяет изучаемую предметную область, и на наш взгляд, обусловливает рассмотрение новых методов и...

27.01.20

   В процессе изучения начал создания и развития математики обнаруживается, что геометрия является первичным инструментом для человека при решении задач землемерия, постройки жилища, храмов, вычисления объемов и т. д. Другими словами, развитие геометрии шло по пути – от практики к теоретическим построениям. Многие ученые считают, что основателем геометрии является древнегреческий математик Эвклид (III век до н.э.), который обобщил отдельные теоретические положения античной математики и представил их в известном многотомнике «Начала» (13 книг). В...