Научные публикации

 

 smiley

Научные публикации профессора Метешкина К.А.

 

 

 


2013 г.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Особенности создания систем поддержки деятельности кафедры на основе IT-технологий [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, А.Ю.Кащавцева / Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: збірник тез доповідей науково - практичної конференції, 20-21 березня 2013 р. – Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2013. С. 22 – 24.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Методы геоинформационного анализа рекультивации заброшенного карьера [Текст] / К.А. Метешкин, М.А.Кухар, В.В.Козыренко / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. -  2013. - №2/2 (62). -  С. 20 – 24.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А. Апробация метода формирования и корректировки индивидуальных планов самостоятельной работы студентов [Текст] / К.А. Метешкин, В.А. Шевченко // Теорія і методика електронного навчання: зб. наук. праць. – Вип. IV. – Кривий Ріг, 2013. С. 200 – 205.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А.Возможности и задачи реинжиниринга процессов, протекающих на кафедре высшего ученого заведения [Текст] / К.А. Метешкин, Е.Е. Поморцева. - Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – Т.35 №3(2013). – Режим доступу http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/817#.UlRfzVO971U – Заголовок з екрану.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А. Досвід використання web-технологій у інтерактивній рекламі освітніх послуг [Текст] / К.А. Метешкин, Е.Е. Поморцева. - Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – Т.36 №4(2013). – Режим доступу http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/880#.VJw6Iv8LAFE – Заголовок з екрану.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ.  Єлізєвої А.В. на тему: «Інформаційна технологія логістичного управління закупівлями в умовах розвитку підприємства з урахуванням життєвого циклу продукту». ХАИ.

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу Груздо Ірини Володимирівни «Інформаційна технологія аналізу та оцінювання письмових навчальних робіт в аспекті наявності текстових запозичень».

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А.  Принципы построения и использования сетевых информационных технологий поддержки образовательной деятельности кафедры  [Текст] / К.А. Метешкин, О.И. Морозова //  Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2013. – № 3 (62). – С. 102–109.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Проблема интеграции педагогических и IT-технологий, пути ее решения [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин. - Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XV межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  29 ноября 2013 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2013. - 120 с.

ТЕЗИСЫ. Метешкін К.О. Інтеракивна реклама освітніх послуг [Текст]: тези / К.О. Метешкін, О.Е. Поморцева. - Міжнародна науково-методична конференція. Сучасні інформаційно-комукатійні технології в науці та освіті. м. Харків, 10 - 11 грудня 2013 р. - Х.: Изд-во ХНАДУ, 2013. - С.54-55.

yesyes


2014 год

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Метешкін, К.О.  Практикум з математичної обробки геодезичних вимірів:навч. посібник / К.О. Метешкін, Д.В.Шаульський; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім О.М.Бекетова. - Х.: ХНУМГ, 2014. - 100 с.

МОНОГРАФИЯ. Кибернетическая педагогика: IT-технологии в образовании и обучении. Теория и практика [текст]: монография/К.А.Метешкин, А.Ю.Соколов, О.И. Морозова, Е.Е.Поморцева и др.; Харьк. нац. ун-т. гор.хоз-ва им. А.Н.Бекетова. - Х.: ХНУГХ, 2014. - 243 с.

ТЕЗИСЫ. Информационно-коммуникационная революция в вузах и использование знание-ориентированных технологий [текст]: тезисы / К.А.Метешкин, Е.Е.Поморцева. -  Международная научно-практическая конференция <Актуальные научные разработки>, Т. 15. Педагогически науки. София. "Бял ГРАД-БГ" ООД 2014. С. 34 - 37.

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу «Методологічні основи створення інтелектуальних комп’ютерних програм, які навчають виконанню алгоритмічних завдань», подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Проблемы динамической нестабильности образовательных систем и роль IT- технологий в их стабилизации [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, О.И.Морозова / Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: збірник тез доповідей науково - практичної конференції, 12-13 березня 2014 р. – Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2014. С. 60 – 61.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Особенности создания системы поддержки деятельности кафедры на основе IT-технологийи опыт их использования
[текст]: тезисы / К.А.Метешкин,А.Ю. Соколов. - Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (Харків,17 квітня 2014 р.) М-во освіти і науки України, Харків.нац. ун.-т міськ.госп. Х.: ХУПС, С.34-36.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Кащєєвой В.Ю на тему: "Інформаційна технологія аналізу багатокомпонентних процесів за часовими рядами на основі інтервальних прогнозних моделей". ХАІ.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Системно-синергетический подход в исследовании интеграционных процессов высшей школы Украины в европейское образовательное пространство / К.А. Метешкин, В.Н. Павленко, О.И. Морозова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2014. – № 2 (66). – С. 115–120.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ. Метешкин К. А. Конспект лекций по учебной дисциплине "Основы теории систем" (для студентов 1 курса дневной формы обучения направления подготовки 6.080101 - "Геодезия, картография и землеустройство", специальности 8.0801014 - "Оценка земли и недвижимости) / К. А. Метешкин. Харк.нац.ун-т хоз-ва им А. Н. Бекетова. Х.: ХНУГХ, 2014. - 120 с.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням  IT-технологій  / К.А. Метешкин,О.Є Поморцева // Сборник научных трудов „Системи обробки інформації”, выпуск 5 (121), Харків -2014 р. – С. 183 - 189.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Опыт дистанционного самообучения на основе моделирования трудоспособностей в виртуальном пространстве [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин / Землевпорядна освіта ХХІ ст. - досягнення та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфернції, присвяченої 70-річчю факультету інженерів землевпорядкування, 24-26 вересня 2014 р. / Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В. Докучаєва – Х.:  ТВО "Друкарня Мадрид", 2014. - С. 74 - 77.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Опыт организации педагогической экспериментальной игры в виртуальном пространстве [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Д.В. Шаульский /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку/Збірник тез доповідей науково-практичного семінару, 14 листопада 2014 р. /Національна академія Національної гвардії України, 2014. - С.5.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Опыт использования web-технологий в самообучении студентов / К.А. Метешкин, Е.С.Щербак, С.А.Василенко /Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XV межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2014 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2014. – С.50-53.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Практика и теория игровых методов педагогических и информационных технологий / К.А. Метешкин, Т.Ю.Кравченко, А.А.Крамаренко / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XV межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2014 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2014. – С.48-49.

НАГЛЯДНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Метешкин К.А.  Познай самого себя. Легенда экспериментальных исследований "по тропам снежного барса" / К.А. Метешкин, Д.В. Шаульский. - Харк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Х. : ХНУГХ, 2014. – 114 с.

 

 

yesyesyes

 

2015 год

 

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Технология партнерства преподавателя и студентов в виртуальном пространстве [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, В.А. Шевченко /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей науково-практичного семінару, 18-19 березня 2015 р.  /Національна академія Національної гвардії України, 2015. - С.54-55.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Методы представленияучебно-методических материалов с использованием IT-технологий [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, В.А. Шевченко /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей науково-практичного семінару, 18-19 березня 2015 р.  /Національна академія Національної гвардії України, 2015. - С.56-57.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А.Апробация комплекса учебно-методических материалов с использованием IT-технологий  [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Т.Ю.Кравченко /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей науково-практичного семінару, 18-19 березня 2015 р.  /Національна академія Національної гвардії України, 2015. - С.58.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Особенности ГИС как сложной системы  [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Д.Б.Рифаи /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей науково-практичного семінару, 18-19 березня 2015 р.  /Національна академія Національної гвардії України, 2015. - С.59.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Возможности применения геоинформационных систем при администрировании недвижимого имущества [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, М.А. Кухарь / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Европейські стандарти еккономичного розвитку, оцінки землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні, 26 - 27 березня 2015 р. Х.: ХНУМГ. - 111 - 116 с.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Обучение студентов по специальности ГИС с использованием web-технологий. Технология обучения "Партнерство". [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, О.И. Морозова / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Европейські стандарти еккономичного розвитку, оцінки землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні, 26 - 27 березня 2015 р. Х.: ХНУМГ. - 111 - 116 с/

СТАТЬЯ (США). Shevchenko Viktoriia. Information Systems in Management of the Student Self-Education Process [Text] / Viktoriia Shevchenko, Kostiantyn Meteshkin, Olga Morozova, Oleksandr Sokolov, Aleksandra Mreła // International Journal of Education and Information Technology. – 2015. – Vol. 1, No. 1. – pp. 1–10. – Mode of access: http://www.publicscienceframework.org/journal/allissues/7039

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ диссертации  Еременко Наталии Валентиновны «Методи та модель інформаційної технології логістичного управляння вантажоперевезеннями в різнорідній транспортній мережі». ХАИ, 2015 г.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ диссертации СОУДА АБДАЛАЗЕЗА МОХАМЕДА АМЕНА «Моделі, метод та інформаційна технологія планування в логістиці нафтопродуктів». ХАИ, 2015 г.

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу Добряк Вікторії Сергіївни Інформаційна технологія формування даних і оцінювання якості навчального процесу в технічному вищому навчальному закладі”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ диссертации Бутенко Юлії Іванівні "Онтологічні моделі та методи формування нормативного профілю при сертифікації програмного забезпечення", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. ХАІ, 2015 р.

СТАТЬЯ. Метешкин, К. А. Информационные лингвистические технологии в повышении эффективности обучения / К. А. Метешкин, О. И. Морозова //  Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. - Харьков : ХНАДУ, 2015. – Вып. 69. – С. 7–12.

СТАТЬЯ. Метешкин, К. А. Синергетический эффект применения информационных технологий в обучении студентов / К. А. Метешкин, О. И. Морозова //  Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2015. – Вып. 37. – С. 149–154.   http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/1186/1/%D0%90%D0%A2_37_23.pdf
ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Использование интерактивного подхода для подготовки студентов к выступлению на научной конференции / К.А. Метешкин, А.Р. Левченко / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XVI межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2015 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2015. – С.48-50.
  

 yes

 

2016 г.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Основы теории систем: инновационная авторская технология обучения "Партнерство" [текст] учеб. пособие / К.А. Метешкин, Д.А. Конь, Р.Х. Ахмедова и др.; под ред. К.А. Метешкина; Харьков. нац. ун-т.  гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. - Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2016 - 236 с. 

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. IT-технологии в организации рыночных отношений в системе высшего образования [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей науково-практичної конференції, 17-18 березня 2016 р.  /Національна академія Національної гвардії України, 2016. - С.67-68.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Лексиграфическое обеспечение систем поддержки образовательных процессов кафедры [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Е.Е. Поморцева, О.И. Морозова // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інтелектуальні системи та прикладна лінгвистика". Харків, 14 квітня 2016 р.: матеріали конференції. Харків: Національний технічний університет "ХПІ", 2016. С.13-15. 

ТЕЗИСЫ. Метешкин, К.А. Организация исследований рыночных отношений в системе высшего образования / К.А. Метешкин, О.И. Морозова, В.А. Шевченко // Інформаційні технології і мехатроніка: освіта, наука та працевлаштування: зб. наук. пр. міжнародної наук.-практ. конф., Х, 20-21 квітня, 2016. С.21 – 23.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Формальное представление структурно-логической схемы учебного плана методами теории категорий [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, О.И. Морозова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні". Харків, 18 квітня 2016 р.: матеріали міжнародної науково-практичної конференціїї/ ред.кол.:В.Ф.Харченко, К.А. Мамонов, Ю.Б.Радзінська - Х.: ХНУМГ, 2016. - С.145-148.

СТАТЬЯMeteshkin Kostiantyn, Sokolov Oleksandr, Morozova Olga, Teplova Nataliya. Integration of higher and secondary education: problems and ways of their solution on the basis of information technologies. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(7):375-390. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58067. – Mode of access: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3703.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ диссертации Нечаусова Артема Сергеевича на тему: "Модели и методы информационной технологии мониторинга в условиях экологической нестабильности техноэкосистем" 

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ диссертации Лещенко Юлии Александровны на тему "Моделі та методи інформаційної технології забезпечення якості високотехнологічної продукції".

ТЕЗИСЫ. Метешкин, К.А. Особенности математических основ изучения геодезии. [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Е.А. Сало // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пятдесяти річчю кафедри земнельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків.  3 листопада 2016 р. /ред.кол.: М.К. Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНГУ, 2016. -167 с.

ТЕЗИСЫ. Метешкін, К.О. Когнітивне моделювання просторово-часових відносин в профоріентаційній роботі кафедри  [Текст]: тезисы / К.О. Метешкін, О.І. Морзова, Л.О. Кочура // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пятдесяти річчю кафедри земнельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків.  3 листопада 2016 р. /ред.кол.: М.К. Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНГУ, 2016. - С.143 - 144.

ТЕЗИСЫ. Метешкин, К.А. Игровые методы изучения основ картографии в виртуальном пространстве / К.А. Метешкин, О.И. Морозова / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XVIІІ межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2016 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2016. – С.61-63.

ТЕЗИСЫ. Поморцева, Е.Е. Когнитивное моделирование процессов обучения современными методами IT-технологий / Е.Е. Поморцева, К.А. Метешкин / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XVIІІ межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2016 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2016. – С.68-70.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А. Когнитивное моделирование в игровых методах обучения / К.А. Метешкин, О.И. Морозова, Л.А. Кочура // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2016. – № 3(77). – С. 41–48.

 

 

 

yes

 

2017 г.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ диссертации Крети Дмитра Леонідовича "Оцінка стану складових довкілля з використанням дистанційного зондування землі та геоінформаційних систем" 

ТЕЗИСЫМетешкин К.А. Системный подход и интерактивные методы изучения географии с использованием web-технологий [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, О.И. Морозова /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2017 р.  / Національна академія Національної гвардії України, 2017. - С.86-87.

ТЕЗИСЫ. Юденко Ю.Ю. Задача управления батальоном на марше с использованием геоинформационных технологий [Текст]: тезисы /Ю.Ю. Юденко, К.А. Метешкин /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2017 р.  / Національна академія Національної гвардії України, 2017. - С.87-88.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Гипотеза об использовании фрактальной геометрии при построении трехмерных тематических слоев в базе геоданных. [Текст]: тезисы /К.А. Метешкин, О.В.Сорока /Застосування інформ аційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2017 р.  / Національна академія Національної гвардії України, Ч.2. - 4. - 2017. - С.4.

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу Доценко С.И. Теоретичні основи створення шнтелектуальних систем компютерної підтримки рішень при упаравлінні енергозбереженням організацій. Презентация к выступлению.  

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Сравнительный анализ земельного администрирования в Украине и Европейском союзе [Текст] / К.А. Метешкин, М.А. Кухар. - Коммунальное хозяйство городов / Комунальне господарство міст, 2017, випуск 135. - С 167 - 170.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А. Аналіз можлівості формалізації земельних відносин [Текст] / К.А. Метешкин, М.А. Кухар // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2017. – № 2(82). – С. 33–37.

ТЕЗИСЫ. Метешкін, К.О. Задача оценки возможности использования заброшенных объектов на примере харьковского элеватора  [Текст]: тезисы / К. А. Метешкин  В. О. Емельянова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний досвід» 09 листопада 2017 року. С.104-106.

ТЕЗИСЫ. Метешкін, К.О. Задачі оцінки можливості розміщення підземних автопарковок  в м. Харків звикористанням GIS анализу [Текст]: тезисы / К. А. Метешкин,  В. О. Емельянова, Д. Ю. Мороз // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний досвід» 09 листопада 2017 року. С. 106 - 108.

СТАТЬЯ. Мамонов К.А. Визначення містобудівних факторів, які впливають на використання земель міст / К.А. Мамонов, К. О. Метешкин, М.О. Грек// Збірник наукових праць Українського державного університету  залізничного транспорту. Випуск 169. - С.174 -183.  

СТАТЬЯ. Метешкін, К.О. Формалізація процесів в земельних відносинах України / К.О. Метешкін, М.А. Кухар //ВІСНИК ЖДТУ. 2017. № 2 (80). - С. 139 - 143.

yes

 

2018 г.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. От студента до профессора: "Живое автобиографическое учебное наглядное пособие" / К.А. Метешкин, Д.А. Конь; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. - Харьков: ХНУГХ им. Бекетова, 2018, 363 с.

СТАТЬЯ.   Кухар М.А.,  Метешкин К.А. Розробка формальної теорії статті земельного кодексу України та ії алгоритмізація Scientific Journal «ScienceRise» № 1(42)2018. - С. 37 - 39. 

МОНОГРАФИЯ. Земельне адміністрування: особливості формування та сучасні технології реалізації: монографія / К. А. Мамонов, В.Д. Шипулін, С.М. Кобзан та ін.; за заг. ред. К.А. Мамонова; ХНУМГ імені О.М. Бекетова. - Х.: ФОП Мезіна В.В., 2018. - 356 с.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Особенности решеня транспортных задач на основе ГИС анализа [Текст]: тезисы /К.А. Метешкин, Демура М.А. /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2018 р.  / Національна академія Національної гвардії України, 2018. - С.5-7.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А., Дядюн С.В., Зелинская О.В. Problem of higher education in Ukraine and to solve thev https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/paper/view/5596.

ТЕЗИСЫМетешкін, К.О. Проблема систиматизації знань до ії вирішення в установах висщої освіти [Текст]: тезисы / К. А. Метешкин,  А. Р. Левченко // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції "Актуальні питання забезпечення службової діяльності військових формувань та правоохоронних органів". 31 жовтня 2018 року м. Харків. С. 108 - 111.

ТЕЗИСЫ. Метешкин, К.А. Гипотеза о фрактальной форме планеты Земля. [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин // Матеріали наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню геоінформаційних систем. Харків.  14 листопада 2018 р. /ред.кол.: К.А. Мамонов, В.Д.Шіпулін, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНГУ, 2018. -130 с.

ТЕЗИСЫ. Метешкін, К.О. Оцінка особливостей землевідведення при будивництві струнного транспорту. [Текст]: тезисы / К.О. Метешкін, В.О.Волошина // Матеріали наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню геоінформаційних систем. Харків.  14 листопада 2018 р. /ред.кол.: К.А. Мамонов, В.Д.Шіпулін, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНГУ, 2018. С. 13-15.

ТЕЗИСЫ. Метешкін, К.О. Концептуальні положення інтеграціїразвожальної і транспортної технології Скай Вей в Харкові. [Текст]: тезисы / К.О. Метешкін І.В. Ліпінська І.В. // Матеріали наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню геоінформаційних систем. Харків.  14 листопада 2018 р. /ред.кол.: К.А. Мамонов, В.Д.Шіпулін, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНГУ, 2018. С. 53-57.

ТЕЗТСЫ. Метешкин К.А. Проблема систематизации знаний в учереждениях высшего образования и путь к ее решению [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, А.Р. Левченко // Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы ХХ межвуз. науч.-практ. конференции. Харьков, 24 ноября 2018 г. /Нар. укр. акад.,каф. информ.технологий и математики. - Харьков: Изд-во НУА. 2018. С.69 - 72.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Инновационная технология систематизации знаний в учреждениях высшего образования [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин // Програма Міжнародної науково-практичної Internet-конференції "Моделювання та інформаційні технології в науці, техніці та освіті. 21 - 22 листопада 2018 р. м. Харків, Україна. - Х.: ХНАДУ. 15 с.

 yes

2019 г.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Моделирование как метод визуализации профессиональных знаний [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Кухар М.А. /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2019 р.  / Національна академія Національної гвардії України, 2019. - С.3-5. 

ТЕЗИСЫ.  Meteshkin K. Problems of higher education engineering and the ways their solution / K. Meteshkin , S. Dyadun , O.Zelinska / Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2019 р.  / Національна академія Національної гвардії України, 2019. - С.83-85. 

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Концепция создания и использования платформы цифровых знаний по специальности [Текст] / К.А. Метешкин, О.И. Морозова // Радиоэлектронные и компьютерные системы, 2019, №1(89). - С. 74-81.

СТАТЬЯ. Мамонов К.А., Метешкін К.О., Нестеренко С.Г., Мироненко М.Л. Нормативно-правове забезпечення територіального розвитку використання земель регіону // Комунальне господарство міст. Випуск 1 (147) 2019. - С.181 - 188.

СТАТЬЯ. Meteshkin K., Morozova O. Modelling of professional knowledge as an educational technologies method // Сучасні інформаційні системи. 2019. Т. 3, No 1. С. 19–22.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ на дисертаційну роботу Гребень Олександра Сергійоича "Моніторинг та оцінка впливу сільськогосподарських процесів на екологічну безпеку територій" (ХАІ).

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу "Інформаційна технологія підтримки прийняття кадрових рішень для закладів вищої освіти України" Новиковой Олени Олександровни Нац гвардия! Автореферат.

СТАТЬЯ. МетешкІн К.О. Концептуальні положення створення геоінформаційної системи "Розумний вищий навчальний заклад" // К.О. Метешкін, Л.О. Маслій. Комунальне господарство міст / науково-технічний збірник, вип.5 (151), 2019. С. 54 - 59.  

 

 

 


smiley

Наукови публікації професора Шипуліна В.Д.

 

 


2013 г.

СТАТЬЯ. Шипулін В.Д. ГІС-підтримка управління орендою нерухомого майна  [Текст] / В.Д.Шипулин, О.В. Білоконева / Вісник національного технічного Університету “ХПІ” - 2013. - випуск 26 - с. 72-78.

 

 

no

 

2014 год

МОНОГРАФІЯ. Створення просторових данних для грошової оцінки земель та нерухомого майна: монографія [Текст] /К.А.Момонов, В.Д.Шипулін, І.С.Глушенкова та ін.; за заг. ред К.А.Момонова. - ХУПС, 2014 - 240 с.

 

2015 - 2016 г.г.???


smiley

Научные публикации доцента Пенькова В.А.

 


 

 

 


2013 г.

СТАТЬЯ.  Пеньков В.А. Особливості забезпечення сталого функционування підроблювальних вулиць і доріг [Текст] /  В.А. Пеньков. - Проблеми розвітку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К.: НАУ, 2013. - Вип.9.-239 с. Українською та російською мовами.

СТАТЬЯ. Пеньков В.О., Головачов В.В., Качмарик М.В.   Визначення геометричних параметрів автомобільних доріг геодезичними методами Збірник праць Четверта Всеукраїнська науково-технічна конференція.  Дніпропетровськ 2013  с.170-171 .

СТАТЬЯ. Жадан С.В.,Пеньков  В.А.,  ГИС в обеспечении устойчивого функционирования дорог подрабатываемых городов Материалі YIВсеукраинской научно-техн. конференции Ч.2.-Харьков: ХНУГХ,2013,- с.176-177.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ. Пеньков В.О. Конспект лекцій з курсу «Інженерна геодезія» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво", напряму підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)» та  для студентів 2 курсу денної і 3   курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій») / В.О. Пеньков;  Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. -       с.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ.Толстохатько В.А., Пеньков В.О. Конспект лекцій з курсу «Фотограмметрія та дистанційне зондування» Модуль 1: «Фотограмметрія» Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив на автореферат дисертації  на здобуття наукового ступеня кан. техн. наук Шеремети Я. М. «Інвестиційне моделювання реконструкції районів застарілого житлового фонду» К: КНУБА. 2013.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кан. техн. наук Кубаха С.М. «Методи підвищення ефективності використання  координатної основи кадастрових робіт» К: КНУБА. 2013.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив  на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кан. техн. наук Маліної І.А. » Методичні основи застосування технологій дистанційного зондування для моніторингу положення берегової лінії» К: КНУБА. 2013.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив  на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кан. техн. наук Медведського  Ю. В. «Технологія і методика  геодезичного забезпечення будівництва висотних споруд засобами GNSS –технологій» К: КНУБА 2013.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив  на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кан. техн. наук Трегуб М.В. «Методичні та інформаційні підходи до формування метричної інформації в державному реєстрі» К: КНУБА 2013.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив  на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кан. техн. наук Шелковської І.М.   «Моделі та методи геоінформаційного моніторингу земель прибережних територій» К: КНУБА 2013.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив  на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кан. техн. наук Велічко М.М.«Вплив сучасних навантажень на надійність фундаментів  існуючих мостів з невеликими прогонами» К: КНАУ, 2013
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив  на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кан. техн. наук Лазоренко – Гевель Н.Ю. «Геоінформаційний моніторинг природних комплексів України» К: КНУБА 2013.

СТАТЬЯ. Пеньков В.А. Особенности водоотвода на дорогах подрабатываемых городов/ В.А. Пеньков // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. – К., КНУБА,  2013.  – Вип.  49.    с.420-425.

yesyes

 

2014 год

 

СТАТЬЯ.  Пеньков В.А. Усовершенствованная модель влияния подработки на продольный профиль автомобильной дороги // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн.  зб. – К., КНУБА .- Вип. 50.с.508-512

СТАТЬЯ.  Пеньков В.А. Оценка состояния водоотвода на городских автодорожных мостах // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. – К., КНУБА.- Вип.  50. с.513-516

СТАТЬЯ.   Пеньков В.О. Моделювання проявів локальної кривизни при техногенному впливі на дороги  // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. – К., КНУБА.- 2014.-Вип.  52. с.305- 310

СТАТЬЯ.   Пеньков В.О. Принципи забезпечення точності  геодезичних робіт при реконстру кції   автомобільних доріг  // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. – К., КНУБА.- 2014.- Вип.53  с.387-391

МОНОГРАФІЯ. Створення просторових даних для грошової оцінки земель та нерухомого майна: монографія [Текст] /К.А.Мамонов, В.Д.Шипулін, І.С.Глушенкова та ін.; за заг. ред К.А.Мамонова. - ХУПС, 2014 - 240 с.

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу Ужвієвої О.М. «Удосконалення методу обгрунтування будівництва обходів населених пунктів з урахуванням екологічних показників», подану на здобуття наук. ступ.канд тех. наук за спеціальністю 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми. Спец. вч.Рада  К.26.62.12  КНАУ

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.А. О точности  геодезических работ при реконструкцииавтомобіль ных дорог [текст]: тезисы / В.А. Пеньков, Е.К. Атрошко. - «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст», міжнар. наук.-практ. конф.( Харків, 17 квітня- 2014р). ,– Х.: ХУПС,2014 ,-  С. 87–89.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Моніторинг підроблюванихміських вулиць і доріг [текст]: тезиси / В.О. Пеньков, С.В Жадан. - «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст», міжнар. наук. -практ. конф.( Харків, 17 квітня- 2014р). ,– Х.: ХУПС,2014 ,-  С. 89-91.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Особливості геодезичного забезпечення реконструкції автомобіль них доріг [текст]: тезиси / В.О.. Пеньков, Ю.О. Зеленська. - «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст», міжнар. наук.-практ. конф.( Харків, 17 квітня- 2014р). ,– Х.: ХУПС, 2014 ,-  С. 91-93.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О.. Вдосконалення визначення площи поперечного перерізу земляного полотна доріг на косогорі  [текст]: тезисы / В.А. Пеньков, Т.Ю. Кравченко, К.С. Щербак. - «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст», міжнар. наук.-практ. конф.( Харків, 17 квітня- 2014р). ,– Х.: ХУПС,2014 ,-  С. 93-95.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.А. Условия водоотвода на подрабатываемых дорогах при образовании локальной кривизны [текст]: тезисы / В.А. Пеньков, А. В. Пеньков. - «Геоінформаційна підт римка сталого розвитку міст», міжнар. наук.-практ. конф.( Харків, 17 квітня- 2014р). ,– Х.: ХУПС,2014 ,-  С. 95-97.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Про детальність знімальних робіт на заокругленняхавтомобільних доріг [текст]: тезис / В.О. Пеньков, О.Д. Рачов., О.О. Крамаренко - «Геоінформаційна підт римка сталого розвитку міст», міжнар. наук.-практ. конф.( Харків, 17 квітня- 2014р). ,– Х.: ХУПС,2014 ,-  С. 97–99.

ТЕЗИСИ  Пеньков В.О. ГІС в оцінці стану підроблюваних вулиць і доріг[Текст] тези/ В.О.Пеньков, С.В. Жадан // .МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ: Матеріали  ІІ-ї Всеукра їнської   науково-технічної  конференції  студентів,  аспірантів  і  молодих  учених (Дніпропетровськ,  02-03  грудня 2014  року).  –  Д.:  Державний  ВНЗ  “НГУ”, 2014. –  Том 5. с.39-40 Режим доступу.- https://onedrive.live.com/redir?resid  .pdf

ТЕЗИСИ  Пеньков В.О. Врахування точності формоутворення земляного полотна  при вишукуваннях для реконструкції доріг [Текст] тези/ В.О.Пеньков, М.В. Качмарек, В.В., Головачов // .МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ: Матеріали  ІІ-ї Всеукраїнської   науково-технічної  конференції  студентів,  аспірантів  і  молодих  учених (Дніпропетровськ,  02-03  грудня 2014  року).  –  Д.:  Державний  ВНЗ  “НГУ”, 2014. – Том 5. с.43-44 Режим доступу.- https://onedrive.live.com/redir?resid .pdf

ТЕЗИСИ  Пеньков В.О. Особливості геодезичних робіт при вишукуваннях для реконст рукції доріг [Текст] тези/ В.О.Пеньков, С.В., Качмарек, В.В. Головачов  // .МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ: Матеріали  ІІ-ї Всеукраїнської   науково-технічної  конференції  студентів,  аспірантів  і  молодих  учених (Дніпропетровськ,  02-03  грудня 2014  року).  –  Д.:  Державний  ВНЗ  “НГУ”, 2014. – Том5. с. 41-42. Режим доступу.- https://onedrive.live.com/redir?resid c.pdf

yesyesyes

2015

МОНОГРАФИЯ. Пеньков В.О. Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування  та оцінки міського середовища: монографія [Текст] /К.А. Мамонов, Ачкасов А.С., Димченко О.В. та ін.; за заг. ред. К.А.Мамонова. - ХНУМГ, 2015 - 250 с.

СТАТЬЯ.  Пеньков В.А. Обоснование точности геодезических работ с учетом параметров функционирования системы [текст]: / В.А. Пеньков, Е.К. Атрошко  - «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні»– Х.: ХНУМГ, 2015 ,-  С. 58 – 63.

ТЕЗИСЫ.  Пеньков В.О. Геодезичне забезпечення вишукувань для реконструкції доріг [текст] тези: / В.О. Пеньков - «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні», міжнар. наук.-практ. конф.– Х.: ХНУМГ, 2015,-  С. 66 – 67.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Вдосконалення визначення об’ємів земляних робіт геодезичними методами [текст] тези: / В.О. Пеньков, В.В. Умніцин - «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні», міжнар. наук.- практ. конф.,– Х.: ХНУМГ, 2015,-  С. 64 – 65.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Можливості просторового моделювання деформацій споруд за результатами геодезичних вимірювань [текст] тези: / В.О. Пеньков, В.В. Умніцин - «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні», міжнар. наук.- практ. конф.,– Х.: ХНУМГ, 2015,-  С. 68 – 69.

ТЕЗИСЫ.  Пеньков В.О. Геодезичні вимірювання в місцях ДТП [текст] тези: / В.О. Пеньков, Д.О. Кінь, Матер. YIII Всеукр. студ. научн.-техн. конф. « Устойчивое развитие городов» Ч.4.,– Х.: ХНУМГ, 2015,-  С. 68 – 69.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Врахування рельєфу при визначенні площ фізичної поверхні місцевості[текст] тези: / В.О. Пеньков, Могилка В.О. , Матер. YIII Всеукр. студ. научн.-техн. конф. « Устойчивое развитие городов» Ч.4.– Х.: ХНУМГ, 2015,-  С. 68 – 69.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ.  Bідзив на автореферат дисертації  Ішутіної  Г.С. «Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій» на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук . КНУБА

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ.  Bідзив на автореферат дисертації  Савчина І.Р. «Оптимізація активних геодезичних мереж моніторингу інженерних споруд гідроелектростанцій»  на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук. НТУ«Львівська політехніка».

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ.  Bідзив на автореферат дисертації  Богданова С. С. «Методика визначення та врахування впливу вибрацій на точність вимірювань геодезичними приладами»на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук. КНУБА.

СТАТЬЯ. Пеньков В.О. Врахування параметрів функціонування системи при   обгрунтуванні точності геодезичних робіт  /  Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. – К., КНУБА,  2015 Вип.  57. с.366-372

СТАТЬЯ. Пеньков В.О До розвитку досліджень міських вулиць і доріг на техногенно-деформованих територіях  / Містобудування  та  територіальне  планування:  наук. - техн. зб. – К., КНУБА,  2015  Вип.  58.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ.   Bідзив на автореферат дисертації  Ішутіної  Г.С. «Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій» на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук. КНУБА (повторний захист)

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ.  Bідзив на автореферат дисертації Тимченко О.М.» Обгрунтування принципів призначення захисних заходів від зсувних процесів на автомобільних дорогах на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук. КНАУ

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Bідзив на автореферат дисертації на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук. Ковальчика Я.І. Міцність, тріщиностійкість та деформативність попередньо напружених балкових залізобетонних прогонових  будов мостів КНАУ.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Bідзив на автореферат дисертації  Постельняка А.А. «Методичні основи застосування технологій геометричної корекції космічних знімків для топографічного картографування на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук. КНУБА

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Bідзив на автореферат дисертації Тимченко О.М. на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук. КНУБА.

 

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О., Головачов В.В. Оцінка якості формоутворення заокруглень  автомобільних доріг Молодь: наука та інновації 2015:  Матеріали  ІІІ-ї  Всеукраїнської науково-технічної  конференції  студентів,  аспірантів  і  молодих учених   (Дніпропетровськ,  2-3  грудня  2015  року). Т.6  –   Д.:  Державний  ВНЗ  “НГУ”, 2015. с.6-7

 

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О., Кононенко В.С.  Відновлення створів лінійними вимірами Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали  ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів,  аспірантів  і  молодих учених   (Дніпропетровськ, 2-3   грудня   2015 року). Т.6  – Д.: Державний  ВНЗ  “НГУ”, 2015. с.24-25.

 

 

yes

 

2016

 

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Можливості гідростатичного нівелювання / В.О. Пеньков , А.РЛевченко Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження і реалізації в Україні Матеріали міжнар. наук-практ. конф., Харків. 28квітня 2016р.  –Х.:ХНУМГ,2016 с.52-54

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Про відновленнястворів / В.О. Пеньков,  В.С. Кононенко  Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження і реалізації в Україні Матеріали міжнар. наук - практ. конф., Харків.28квітня 2016р.  –Х.:ХНУМГ,2016 с.50-52.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Аерофотозйомка та ДЗЗ в археологічних дослідженнях / В.О. Пеньков О.О. Крамаренко, О.С.Салюк  Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження і реалізації в Україні Матеріали міжнар. наук - практ. конф., Харків. 28квітня 2016р.  –Х.:ХНУМГ,2016 с.40-42

 ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Фотограмметричні методи в медицині / В.О. Пеньков, К.С Щербак, Д.О.Гамаюнова  Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження і реалізації в Україні Матеріали міжнар. наук-практ. конф., Харків.28квітня 2016р.  –Х.:ХНУМГ,2016  с.48-50.

ВІДЗИВ НА АВТОРЕФЕРАТ дисертації  Монюка Б.Є. «Удосконалення методики метрологічних досліджень лазерних трекерів».на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук.    КНУБА

МОНОГРАФИЯ. Технології  оцінки та  моніторингу  використання нерухомості  міських  агломерацій:  монографія / К. А. Мамонов, К. О. Метешкін, Є. І. Кучеренко та ін.; за заг. ред. К. А. Мамонов. – Харків : ФОП Панов А. М., 2016. – 251 с. (С. 9-31).

СТАТЬЯ. Пеньков В.О. Моделювання зосереджених деформацій доріг на техногенно-деформованих територіях/  В.О. Пеньков, Д.О. Кінь  // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. - К., КНУБА.- 2016.-Вип.  60. с.275- 280

СТАТЬЯ Пеньков В.О.  Щодо водовідведення з вулиць і доріг міст на техногенно-деформованих територіях /  В.О. Пеньков // Cучасні проблеми архітектури та містобудування:  наук.- техн. зб. – К., КНУБА.- 2016. - Вип. 45. с. 290 – 296

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О., Реуцький І. Ю., Кочура Л.О. Перспективи створення малого підприємства, що базується на використанні методів фотограмметрії

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків  3 листопада 2016р.- Х.: ХНУМГ, 2016.-с.30-31

ТЕЗИСЫ.Пеньков В.О. Крамаренко  А. А.  Проблеми геодезичного забезпечення  польових археологічних досліджень  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків  3 листопада 2016р.- Х.: ХНУМГ, 2016.-с.38-39

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. ,   Кладько В. В. Геодезичне забезпечення будівництва висотних будівель і споруд  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків  3 листопада 2016р. – Х.: ХНУМГ, 2016.- с. 42-43

ТЕЗИСЫ.Пеньков В.О. Левченко А. Р. Реконструкція культурних цінностей  методом фотограмметрії.  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків  3 листопада 2016р.Х.:  ХНУМГ, 2016.-с.36-37.

СТАТТІ.Пеньков В.О. Врахування умов формоутворення при обгрунтуванні точності  геодезичних  робіт. /  В.О. Пеньков // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. - К., КНУБА.- 2016.-Вип.  62.Ч.1  с 477- 482

 СТАТТІ.Пеньков В.О. Про рівність  міських вулиць і доріг на техногенно-деформованих  територіях /  В.О. Пеньков  // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. - К., КНУБА.- 2016.-Вип.  62 Ч 1 с. 483-488.

ТЕЗИ. Пеньков В.О., Левченко  А.Р. Повітряне  лазерне  сканування  при    вишукуваннях  автомобільних доріг    Матеріали    Х   Всеукраїнської    студентської     наук.-техн. конф.  «Сталий  розвиток  міст»  (82-ї  студ.  наук-техн. конф. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова): в 4-х ч.  / Ч. 4. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. с.293 - 295.

ТЕЗИ. Кінь  Д.О. Моделювання  змін  ухилів  при  розвитку  зосереджених  деформацій доріг     Матеріали    Х   Всеукраїнської    студентської     наук.-техн. конф.  «Сталий  розвиток  міст»  (82-ї  студ.  наук-техн. конф. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова): в 4-х ч.  / Ч. 4. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  с.296 – 298.

ВІДЗИВ НА АВТОРЕФЕРАТ  дисертації  Міхно П.Б. «Методичні засади планування раціонального використання  порушених земель»на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук  КНУБА

ВІДЗИВ НА АВТОРЕФЕРАТ  на автореферат дисертації  Михальової  М.Ю. «Удосконалення методичного забезпечення відчуження земельних ділянок  для суспільних потреб» на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук

 

 

yes

 

2017 г.

 

СТАТТІ. Пеньков В.О. До оцінки впливу техногенних деформацій міських вулиць і доріг на оточуюче середовище / В.О. Пеньков //Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. - К., КНУБА.- 2017.- Вип.  64 с.279-283.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О., Левченко  А.Р. Повітряне  лазерне  сканування  при    вишукуваннях  автомобільних доріг    Матеріали    Х   Всеукраїнської    студентської     наук.-техн. конф.  «Сталий  розвиток  міст»  (82-ї  студ.  наук-техн. конф. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова): в 4-х ч.  / Ч. 4. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.             с.293 - 295

ТЕЗИСЫ. Кінь  Д.О. Моделювання  змін  ухилів  при  розвитку  зосереджених  деформацій доріг     Матеріали    Х   Всеукраїнської    студентської     наук.-техн. конф.  «Сталий  розвиток  міст»  (82-ї  студ.  наук-техн. конф. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова): в 4-х ч.  / Ч. 4. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. с.296 – 298

ВІДЗИВ НА АВТОРЕФЕРАТ  дисертації  Міхно П.Б. «Методичні засади планування раціонального використання  порушених земель»на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук  КНУБА

ВІДЗИВ НА АВТОРЕФЕРАТ. на автореферат дисертації  Михальової  М.Ю. «Удосконалення методичного забезпечення відчуження земельних ділянок  для суспільних потреб» на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук

СТАТЬЯ. Пеньков В.О. До оцінки впливу техногенних деформацій міських вулиць і доріг на оточуюче середовище  /  В.О. Пеньков  // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. - К., КНУБА.- 2017.- Вип.  64 с.279-283.

 

 

 

 

 


smiley

 

 


 

 


smiley

Научные публикации доцента Евдокимова А.А.

 


 


2012 г.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А.Эргономический подход в исследовании образовательных систем высшей школы [Текст] / К.А. Метешкин, А.А. Евдокимов. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2012. – №3/11(57).  – С.4 - 10.

no


2013 г.

 

nonono

 

2014 год

 

МОНОГРАФІЯ. Створення просторових данних для грошової оцінки земель та нерухомого майна: монографія [Текст] /К.А.Момонов, В.Д.Шипулін, І.С.Глушенкова та ін.; за заг. ред К.А.Момонова. - ХУПС, 2014 - 240 с.

no

 2015 год

nonono

2016 год

nonono


cheeky

Научные публикации доцента Поморцевой Е.Е.

 

 


2013 г.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е.  Место электронных ресурсов в дистанционном обучении [Текст]: тезисы / Е.Е. Поморцева / Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: збірник тез доповідей науково - практичної конференції, 20-21 березня 2013 р. – Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2013. С. 50 – 52.

СТАТЬЯ. Поморцева Е. Е. Использование электронных учебных ресурсов в дистанционном обучении. Сборник научных трудов „Системи обробки інформації”, выпуск 1 (108), Харьков -2013 г. – С. 275 - 278.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е. Учебная форма кураторской работы или в чем польза тренингов / Сучасні аспекти виховання студентської молоді. Міжнародна науково–практична конференція. Тези доповідей. Харків 2013 р. – С. 198 – 200.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕПоморцева О. Є. «Комп’ютерні засоби в економіці та підприємництві». Лабораторний практикум.     Харків: Вид. ХНУМГ,  2013. - 127с.

СТАТЬЯ. Толстохатько В.А. Прогнозування стану лісів з використанням космічних знімків і засобів ГІС [Текст] /В.А.Толстохатько, О. Є. Поморцева, Н. П. Тарнопільска/ Вісник національного технічного Університету “ХПІ” - 2013. - випуск 26 - с. 175-180.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А.Возможности и задачи реинжиниринга процессов, протекающих на кафедре высшего ученого заведения [Текст] / К.А. Метешкин, Е.Е. Поморцева. - Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – Т.35 №3(2013). – Режим доступуhttp://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/817#.UlRfzVO971U. – Заголовок з екрану.

СТАТЬЯ. Метешкін, К.О. Досвід використання web-технологій у інтерактивній рекламі освітніх послуг [Текст] / К.О. Метешкін, Е.Е. Поморцева. - Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – Т.36 №4(2013). – Режим доступу http://www. http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/current#.UdHX39i971U. – Заголовок з екрану.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е. Непрерывное образование и электронные учебные ресурсы [Текст]: тезисы / Е.Е. Поморцева. - Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XV межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  29 ноября 2013 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2013. - 120 с.

ТЕЗИСЫ. Метешкін К.О. Інтеракивна реклама освітніх послуг [Текст]: тези / К.О. Метешкін, О.Е. Поморцева. - Міжнародна науково-методична конференція. Сучасні інформаційно-комукатійні технології в науці та освіті. м. Харків, 10 - 11 грудня 2013 р. - Х.: Изд-во ХНАДУ, 2013. - С.54-55.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням  IT-технологій  / К.А. Метешкин,О.Є Поморцева // Сборник научных трудов „Системи обробки інформації”, выпуск 5 (121), Харків -2014 р. – С. 183 - 189.

 

yes yes yes

 

2014 год

МОНОГРАФИЯ. Кибернетическая педагогика: IT-технологии в образовании и обучении. Теория и практика [текст]: монография/К.А.Метешкин, А.Ю.Соколов, О.И. Морозова, Е.Е.Поморцева и др.; Харьк. нац. ун-т. гор.хоз-ва им. А.Н.Бекетова. - Х.: ХНУГХ, 2014. - 243 с.

ТЕЗИСЫ. Информационно-коммуникационная революция в вузах и использование знание-ориентированных технологий [текст]: тезисы / К.А.Метешкин, Е.Е.Поморцева. -  Международная научно-практическая конференция <Актуальные научные разработки>, Т. 15. Педагогически науки. София. "Бял ГРАД-БГ" ООД 2014. С. 34 - 37.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е.Защита прав интеллектуальной собственности при создании электронных учебных ресурсов / Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: збірник тез доповідей науково - практичної конференції, 12-13 березня 2014 р. – Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2014. С. 96.

МОНОГРАФІЯ. Створення просторових данних для грошової оцінки земель та нерухомого майна: монографія [Текст] монографія / К.А.Момонов, В.Д.Шипулін, І.С.Глушенкова та ін.; за заг. ред К.А.Момонова. - ХУПС, 2014 - 240 с.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е Геоинформационные системы в сфере городского транспорта [текст]: тезисы / Е.Е.Поморцева, М.С. Шерстюк. - «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст», міжнародна науково-практична конференція, Харків - 2014 г. , ви-во ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – С. 101–102.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е Особенности использования ГИС-технологий в оценке недвижимого имущества[текст]: тезисы / Е.Е.Поморцева, О.О. Кравченко. - «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст», міжнародна науково-практична конференція, Харків - 2014 г. , ви-во ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – С. 101–100.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням  IT-технологій  / К.А. Метешкин,О.Є Поморцева // Сборник научных трудов „Системи обробки інформації”, выпуск 5 (121), Харків -2014 р. – С. 183 - 189.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е. Використання геоінформаційних технологій при розробці проекту по створенню нових маршрутів міського транспорту «Геоінформаційні технології у територіальному управлінні», науково-практична конференція, Одеса - 2014 г. , ви-во ОРІДУ при Призедентові України – С. 78–81.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е.Использование информационных технологий в ходе подготовки ГИС-специалистов / Е.Е. Поморцева / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XV межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2014 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2014. – С.67-69.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. Толстохатько, В.А. Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна. [Текст]: навчальний посібник / В.А. Толстохатько,  О.Є. Поморцева, І.М. Патракеєв.  Харків: Вид. ХНУМГ,  2014. - 176 с.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. Поморцева, О.Є. Бази даних: проектування та використання  для обліку нерухомого майна. Лабораторний практикум. [Текст]: навчальний посібник / О.Є. Поморцева, Харків: Вид. ХНУМГ,  2014. - 192 с.

СТАТТЯ. Метешкін,  К.О Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням  IT-технологій. [Текст]:  / К.О. Метешкін, О.Є. Поморцева.  Збірник наукових праць„Системи обробки інформації”, выпуск 5 (121), Харків -2014 р. – С. 183 – 189.

 

ТЕЗИСЫ. Поморцева, О.Є. ГІС у системах екстреної допомоги населенню. [Текст]: тези  / О.Є. Поморцева, М. С. Шерстюк. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ госп. - 2014 г. – С. 42–45.

 

ТЕЗИСЫ. Поморцева, О.Є.«Неогеография» как новый способ работы с геопространственной информацией. [Текст]: тезисы / О.Є. Поморцева, О.О. Кравченко. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ госп. - 2014 г. – 39–42.

 

   yes yes yes

 2015 г.

 

МОНОГРАФИЯ. Мамонов, К.А Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища. [Текст]: монографія / К.А. Мамонов, А.Е. Ачкасов,  О.Є. Поморцева та ін. Харків: ХНУМГ, 2015 р. – 250 с.

ТЕЗИСЫ. Поморцева, Е.Е. Проблемы формирования и перспективы развития рынка земель сельскохозяйственного назначения в Украине. [Текст]: тезиы / Е.Е. Поморцева, Д.А. Гамаюнова. «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні», міжнародна науково-практична конференція, Харків - 2015 г. , ви-во ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – С. 96-97.

ТЕЗИСЫ. Поморцева О.Є.Проблеми та перспективи використання ГІС-картографування в Україні. [Текст]: тези / О.Є. Поморцева, К.С. Щербак. «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні», міжнародна науково-практична конференція, Харків - 2015 г. , ви-во ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – С. 54-55.

ТЕЗИСЫ. Поморцева, Е.Е. Современные аспекты развития землеустройства и кадастра в Украине и мире. [Текст]: тезисы / Е.Е. Поморцева, В.С. Макаренко.  Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні», міжнародна науково-практична конференція, Харків - 2015 г. , ви-во ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – С. 33-34.

ТЕЗИСЫ. Поморцева, О.Є., ГИС-технологии в денежной оценке городских земель Украины. [Текст]: тезисы / Е.Е. Поморцева, М.И. Ковальчук. «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні», міжнародна науково-практична конференція, Харків - 2015 г. , ви-во ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – С. 124-125.

ЕЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Поморцева, О.Є. Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна. (Рекомендовано ХНУМГ  ім. О.М. Бекетова як навчальний посібник).[Електронний ресурс] Харків: Навчальне електронне видання на DVD–ROM,  2015. - 444с.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Програмування геоінформаційних задач. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. -Харків: Вид. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,  2015. - 111 с.

yes yesyes

 

 2016 г.

СТАТЬЯ. Поморцева Е.Е. Особенности изучения геоинформационных систем в высшей школе / Е.Е. Поморцева, Л. А. Маслий, Д. А. Конь, М. В. Сальников // Сборник научных трудов «Системы обработки информации». – 2016. – Вып. 2 (139). – С. 220-226.

Тезисы. Поморцева Е.Е. Особенности разработки методического комплекса учебной дисциплины: тези доповідей науково-практичної конференції «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (бер. 2016) / – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2016. – С. 45-47.

Тезисы. Метешкин К.А. Лексиграфическое обеспечение систем поддержки образовательных процессов кафедры [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Е.Е. Поморцева, О.И. Морозова // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інтелектуальні системи та прикладна лінгвистика". Харків, 14 квітня 2016 р.: матеріали конференції. Харків: Національний технічний університет "ХПІ", 2016. С.13-15. 

Тезисы. Поморцева Е.Е. Сравнительный метод оценки земли с помощью СУБД MS ACCESS [Текст]: тези / Е.Е. Поморцева, Д.А.  Конь / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Європейські стандарти оцінки, землеустрою та кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні» (квіт. 2016) / – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – С. 73-75.

Тезисы. Поморцева Е.Е. Создание графических материалов денежной оценки земель средствами ГИС: тези III міжнародної науково-практичної конференції.«Геоінформаційні технології у територіальному управлінні» (вер. 2016) /  – Одеса : ОРІДУ при Президентові України, 2016. – С. 117-119.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ.  Поморцева Е. Е. Проектирование баз геоданных. Лабораторный практикум: учеб. пособие / Е. Е. Поморцева. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – 157 с.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ.  Поморцева Е. Е. Проектирование баз геоданных: учеб. пособие / Е. Е. Поморцева. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – 140 с.

Тезисы. Поморцева Е.Е. Когнитивное моделирование процессов обучения современными методами IT-технологий / Е.Е. Поморцева, К.А. Метешкин / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XVIІІ межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2016 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2016. – С.68-70.

Тезисы. Поморцева Е.Е. Трехмерное моделирование местности и управление пространством / Поморцева Е.Е., Маслий Л.А. / тези Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні» (жов. 2016) / – Харків : ХУПС ім. І. Кожедуба, 2016. – С. 120-121.

Тезисы. Поморцева Е.Е. Використання геоінформаційних технологій для побудови оптимального маршруту пересування швидкої медичної допомоги міста Богодухова / Поморцева Е.Е., Щербак К.С. / тези Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні» (листопад 2016) / – Харків : ХУПС ім. І. Кожедуба, 2016. – С. 135-137.

 yes yesyes

 

 

 

2017 г.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е. Особенности организации связей пространственных и атрибутивных данных в геоинформационных системах. [Текст]: тезисы /Е.Е. Поморцева /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2017 р.  / Національна академія Національної гвардії України, 2017. - С.85-86. 


 

smiley

Научные публикации старшего преподавателя Аноприенко Т.В.

2013 г.

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т.В. Місце оціночних робіт, в системі оподаткування України [Текст] тези / Т.В. Анопрієнко // Матеріали четвертої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013»: 28–29 березня 2013 р. – Дніпропетровськ: Державний ВНЗ «НГУ». – Режим доступу. – http://science.nmu.org.ua/ua/conferences/naukova_vesna_pdf/05.pdf. – Заголовок з екрану.

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т.В. Ефективність застосування ГІС у сфері землеустрою та кадастру [Текст] тези / Т.В. Анопрієнко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві»: 19–20 квітня 2013 р. – Кременчук: КрНУ. – 2013. – с. 89–92. Режим доступу. – http://www.kdu.edu.ua/conf_gzk/materials.php.

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т.В. Комплексний підхід у нормативній грошовій оцінці земель[Текст] тези / Т.В. Анопрієнко // Матеріали першої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновації»: 03–04 грудня 2013 р. – Дніпропетровськ: Державний ВНЗ «НГУ».

СТАТЬЯ. Мамонов К.А. Оцінка нерухомості: податкові аспекти / К.А.Мамонов, Т.В. Анопрієнко // Вісник ХНАУ серія «Економічні науки» – Х. – 2013. №3 – С. 41-47.

 

 yes

 

2014 г.

 

МОНОГРАФІЯ. Створення просторових данних для грошової оцінки земель та нерухомого майна: монографія [Текст] /К.А.Момонов, В.Д.Шипулін, І.С.Глушенкова та ін.; за заг. ред К.А.Момонова. - ХУПС, 2014 - 240 с.

СТАТЬЯ. Мамонов К. А. Особливості здійснення нормативної грошової оцінки землі на основі просторового аналізу / К. А. Мамонов, А. Є. Ачкасов, Т. В. Анопрієнко// Вісник ХНАУ серія Економічні науки –2014. – №6. – С. 31-37.

ТЕЗИСЫ.Анопрієнко Т.В. Система інформаційно-технологічного забезпечення раціонального використання солонцевих ґрунтів України [Текст] / Т.В. Анопрієнко, О.С.Корнієнко // Матеріали міжнар. наук. – практ. конф. «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст» (квітень 2014) – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014, С. 4–5.

ТЕЗИСЫ.Анопрієнко Т.В. Геоінформаційні та земельно-інформаційні системи – механізм державного управління земельними ресурсами [Текст] / Т.В. Анопрієнко, К. А. Хвостенко // Матеріали міжнар. наук. – практ. конф. «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст» (квітень 2014) – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014, С. 8–9.

ТЕЗИСЫ.Анопрієнко Т.В. Управление объектами с помощью GIS-технологий [Текст] / Т.В. Анопрієнко, Р.А. Корниюк // Матеріали міжнар. наук. – практ. конф. «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст» (квітень 2014) – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014, С. 6–7.

ТЕЗИСЫ.Анопрієнко Т.В. Особливості функціонування державної геодезичної референтної системи координат УСК-2000 в міському середовищі [Текст] / Т.В. Анопрієнко, М.В. Патій // Матеріали міжнар. наук. – практ. конф. «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст» (квітень 2014) – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014, С. 69–71.

ТЕЗИСЫ.Анопрієнко Т.В. Современное состояние геодезического и геоинформационного обеспечения Федеративной республики Нигерии [Текст] / Т.В. Анопрієнко, Санни Бусойе, Санни Абдул// Матеріали міжнар. наук. – практ. конф. «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст» (квітень 2014) – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014, С. 72–73.

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т.В. Проблеми використання коштів недержавних пенсійних фондів у фінансуванні будівництва житлової нерухомості в Україні [Текст] /Т.В. Анопрієнко, Д.І. Деряга // Матеріали міжнар. наук. – практ. конф. «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст» (квітень 2014) – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014, С. 103–104.

ТЕЗИСЫ.Анопрієнко Т.В. Порівняльна характеристика законодавчих баз у сфері оцінки землі та нерухомого майна України та Казахстану [Текст] / Т.В. Анопрієнко, А.Ю. Мирошниченко // Матеріали міжнар. наук. – практ. конф. «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст» (квітень 2014) – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014, С. 105–106.

ТЕЗИСЫ.Анопрієнко Т.В. Использование ГИС–технологий в оценке земли [Текст] / Т.В. Анопрієнко, Р.Т. Олексенко // Матеріали міжнар. наук. – практ. конф. «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст» (квітень 2014) – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014, С. 107–108.

ТЕЗИСЫ.Анопрієнко Т.В. Прибутковий підхід при оцінці вартості оренди нерухомості [Текст] / Т.В. Анопрієнко, С.В. Олійник // Матеріали міжнар. наук. – практ. конф. «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст» (квітень 2014) – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014, С. 109–110.

ТЕЗИСЫ.Анопрієнко Т.В. Особливості оцінки інтелектуального капіталу в Україні [Текст] / Т.В. Анопрієнко, М.Д. Смоленський // Матеріали міжнар. наук. – практ. конф. «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст» (квітень 2014) – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014, С. 111–113.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Мамонов К. А. Методологія оцінки нерухомості. Ч.1 Оцінка сільськогосподарських земель: навч. посібник / Мамонов К. А., Глушенкова І. С., Анопрієнко Т. В. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 174 с. 

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т.В. Проблемні питання підготовки оцінювачів в Україні [Текст] тези / Т.В. Анопрієнко // Матеріали всеукр. наук. – практ. конф. Присвяченої 70-річчю факультету інженерів землевпорядкування «Землевпорядна освіта ХХІ ст. – досягнення та перспективи»: 24–26 вересня 2014 р. – Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – 2014. – с. 11-12.

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т.В. Особливості розвитку земельного адміністрування в Україні та підготовки сучасних фахівців у сфері землеустрою та кадастру [Текст] тези / К. А. Мамонов, Т. В. Анопрієнко, О. В. Пиркова // Матеріали всеукр. наук. – практ. конф. Присвяченої 70-річчю факультету інженерів землевпорядкування «Землевпорядна освіта ХХІ ст. – досягнення та перспективи»: 24–26 вересня 2014 р. – Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – 2014. – с. 70-71.

ТЕЗИСЫ. Аноприенко Т. В. Публичная кадастровая карта России [Текст]: тезисы / Т. В. Аноприенко, С. В. Жадан / Матеріали науково –практичної конференції присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (19 листопада 2014) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун.-т міськ. госп. ; редкол. : К. А. Мамонов та ін. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 20-22.

ТЕЗИСЫ. Аноприенко Т. В. Использование ГИС в военной сфере [Текст]: тезисы / А. А. Евдокимов, Т. В. Аноприенко, Е. А. Иевлев / Матеріали науково –практичної конференції присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (19 листопада 2014) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун.-т міськ. госп. ; редкол. : К. А. Мамонов та ін. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 22-24.

ТЕЗИСЫ. Аноприенко Т. В. Роль ГИС в современной жизни человека [Текст]: тезисы / Т. В. Аноприенко, Б. А. Козлов / Матеріали науково –практичної конференції присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (19 листопада 2014) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун.-т міськ. госп. ; редкол. : К. А. Мамонов та ін. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 25-27.

ТЕЗИСЫ. Аноприенко Т. В.Программное обеспечение ГИС в оценке земли [Текст]: тезисы / Т. В. Аноприенко, Д. А. Конь / Матеріали науково –практичної конференції присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (19 листопада 2014) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун.-т міськ. госп. ; редкол. : К. А. Мамонов та ін. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 28-29.

ТЕЗИСЫ. Аноприенко Т. В.История геодезических приборов. Роль человека и машины [Текст]: тезисы / Т. В. Аноприенко, Ю. С. Пилюгина / Матеріали науково –практичної конференції присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (19 листопада 2014) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун.-т міськ. госп. ; редкол. : К. А. Мамонов та ін. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 38-39.

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т. В. ГІС, як інструмент Публічних кадастрових карт України та Росії [Текст]: тези / Т. В. Анопрієнко, Д. Б. Ріфаі / Матеріали науково –практичної конференції присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (19 листопада 2014) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун.-т міськ. госп. ; редкол. : К. А. Мамонов та ін. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 47-49.

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т. В. Публічна кадастрова карта України [Текст]: тези / Т. В. Анопрієнко, І. С. Саніна / Матеріали науково –практичної конференції присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (19 листопада 2014) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун.-т міськ. госп. ; редкол. : К. А. Мамонов та ін. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 50-51.

ТЕЗИСЫ. Аноприеко Т. В. Г Современный рынок ГИС продуктов в Украине и мире [Текст]: тезисы / Т. В. Аноприенко, А. Ю. Сытник / Матеріали науково –практичної конференції присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (19 листопада 2014) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун.-т міськ. госп. ; редкол. : К. А. Мамонов та ін. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 52-54.

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т. В. Публічна кадастрова карта Білорусії [Текст]: тези / Т. В. Анопрієнко, С. С. Трубаєва / Матеріали науково –практичної конференції присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (19 листопада 2014) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун.-т міськ. госп. ; редкол. : К. А. Мамонов та ін. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 68-70.

yes

 2015 р.

МОНОГРАФИЯ. Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища: монографія /
К. А. Мамонов, В. Д. Шипулін, Є. І. Кучеренко та ін.; за заг. ред. К. А. Мамонов. – Х. : ФОП Панов А. М., 2015. – 250 с.

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т. В. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель сільського населеного пункту. [Текст]: тези / Т. В. Анопрієнко, А. Ю. Мірошниченко / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні, 26 - 27 березня 2015 р. Х.: ХНУМГ. - 116 - 117 с.

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т. В.Застосування програмного забезпечення «Норматив+» в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів. [Текст]: тези / Т. В. Анопрієнко, С. В. Жадан / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференціїЄвропейські стандарти економічного розвитку, оцінки землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні, 26 - 27 березня 2015 р. Х.: ХНУМГ. - 118 - 119 с.

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т. В. ГІС, як інструмент публічних кадастрових карт України, Білорусі та Росії. [Текст]: тези / Т. В. Анопрієнко, Д. Б. Ріфаі / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Європейські стандарти економичного розвитку, оцінки землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні, 26 - 27 березня 2015 р. Х.: ХНУМГ. - 41 - 42 с.

ТЕЗИСЫ. Аноприенко Т. В. Использование оценки в строительной отрасли при реконструкции здании и сооружений. [Текст]: тезисы / Т. В. Аноприенко, А. В. Бондаренко / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні, 26 - 27 березня 2015 р. Х. : ХНУМГ. - 131 - 132 с.

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т. В. Сучасне інформаційне забезпечення оціночної діяльності [Текст]: тези / Т. В. Анопрієнко, Р. А. Шишова / Матеріали ВНПК «Актуальні проблеми землеустрою, кадастру та геоінформаційного забезпечення в сучасних умовах», 22–24 вересня 2015 р. – Харків: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – 2015. – С. 63-67.

yes

 2016 г.

 

СТАТЬЯ. Анопрієнко Т. В. Аналіз сучасного стану кадастрової оцінки земельних ділянок / Є. І. Кучеренко, Т. В. Анопрієнко // Системи оброки інформації – 2016. – №1 (138). – С. 94-99. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/15253

СТАТЬЯ. Анопрієнко Т. В. Моделювання та оцінювання станів складних об’єктів із застосуванням формальної логіки / Є. І. Кучеренко, І. С. Творошенко, Т. В. Анопрієнко // Системи оброки інформації – 2016. – №2 (139). – С. 76-82. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/16224.

 

СТАТЬЯ. Анопрієнко Т. В. Аналіз сучасного стану кадастрової оцінки земельних ділянок / Є. І. Кучеренко, Т. В. Анопрієнко // Системи оброки інформації – 2016. – №1 (138). – С. 94-99. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/15253

 

СТАТЬЯ. Анопрієнко Т. В. Моделювання та оцінювання станів складних об’єктів із застосуванням формальної логіки / Є. І. Кучеренко, І. С. Творошенко, Т. В. Анопрієнко // Системи оброки інформації – 2016. – №2 (139). – С. 76-82. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/16224.

 

МОНОГРАФИЯТехнології оцінки та моніторингу використання нерухомості міських агломерацій: монографія / К. А. Мамонов, К. О. Метешкін, Є. І. Кучеренко та ін.; за заг. ред. К. А. Мамонов. – Харків : ФОП Панов А. М., 2016. – 251 с. (С. 9-31).

 

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т. В. Щодо питання актуальності проведення повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів [Текст]: тези / Г. В. Костюков, Т. В. Анопрієнко / Збірник матеріалів другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління  земельними ресурсами», 14-15 березня 2016, Київ : НАУ. – 2016. – С. 60-64.

 

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т. В. Щодо питання визначення загального часу на виконання нормативної грошової оцінки із застосуванням сучасних інформаційних технологій [Текст]: тези / Т. В. Анопрієнко / 20-Й Ювілейний Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь у ХХI столітті», 19 – 21 квітня 2016 р. Зб. Матеріалів форуму. Т. 5. – Харків : ХНУРЕ. 2016. – С. 178-179.

 

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т. В. До питання щодо моделювання та оцінювання станів складних об’єктів із застосуванням формальної логіки [Текст]: тези / І. С. Творошенко, Т. В. Анопрієнко/ Матеріали МНПК Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні, 28 квітня 2016 р. Харків : ХНУМГ. – С. 91- 94.

 

ТЕЗИСЫ. Анопрієнко Т. В. Формування фонду документації із землеустрою [Текст]: тези / Т. В. Анопрієнко, Д. С. Ткаченко, А. І. Шаповалова, К. С. Щербак / Матеріали МНПК Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні, 28 квітня 2016 р. Харків : ХНУМГ. – С. 30-32.

 

 yesyes


smiley

Научные публикации ассистента Творошенко И.С.

2013 г.

ТЕЗИСЫТворошенко И.С. Особенности информационных технологий поддержки принятия решений / И.С. Творошенко // Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке: 17-й Международный молодежный форум, 22-24 апр. 2013 г.: тезисы докл. – Харьков, 2013. – Т. 9. – С. 110-111.

ТЕЗИСЫ. Творошенко І.С. Про можливість застосування моделей, методів та технологій штучного інтелекту для оптимізації процесів оцінювання станів складних просторово розподілених об’єктів / І.С. Творошенко // «Информационные процессы и технологии. Информатика – 2013», с 22 по 26 апр. 2013г.: тезисы докл. – Севастополь, 2013. – С. 68-69.

ТЕЗИСЫ. Творошенко І.С. Метод багатоетапного просторово розподіленого оперативного оцінювання для розвитку нечітких онтологій складних систем / І.С. Творошенко // «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій», 29 квітня 2013 р.: тези допов. – Одеса, 2013. – С. 122-124.

МОНОГРАФИЯ. Кучеренко Є. І. Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів складних об’єктів : монографія / Є. І. Кучеренко, В. Є. Кучеренко, І. С. Глушенкова, І. С. Творошенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, Харк. нац. ун-т радіолектроніки. – Х. : ХНАМГ : ХНУРЕ, 2012. – 277 с.

ТЕЗИСЫ. Творошенко И.С. К вопросу о моделировании сложных системв процессе создания УФО-моделей[Текст]: тезисы / И.С.Творошенко. - Міжнародна науково-методична конференція. Сучасні інформаційно-комукатійні технології в науці та освіті. м. Харків, 10 - 11 грудня 2013 р. - Х.: Изд-во ХНАДУ, 2013. - С.84-85.

 

 yes

2014 год

 

МОНОГРАФІЯ. Створення просторових данних для грошової оцінки земель та нерухомого майна: монографія [Текст] /К.А.Момонов, В.Д.Шипулін, І.С.Глушенкова та ін.; за заг. ред К.А.Момонова. - ХУПС, 2014 - 240 с.

ТЕЗИСЫ. Творошенко И.С. Об особенностях применения методов сжатия цифровых изображений при обработке космических снимков земли / И.С. Творошенко, А.Ю. Жолтиков // Геоінформаційнапідтримка сталого розвитку міст: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 17 квітня 2014 р.) / отв. ред. К.А. Мамонов. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 44-45 с.

ТЕЗИСЫ. Творошенко И.С. Особенности создания систем поддержки принятия решений для мониторинга природной среды / И.С. Творошенко, В.Н. Марусенко, А.А. Кушпер // Геоінформаційнапідтримка сталого розвитку міст: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 17 квітня 2014 р.) / отв. ред. К.А. Мамонов. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 46-47 с.

 ТЕЗИСЫ. Творошенко И.С. Применение радиометрических улучшающих преобразований при обработке цифровых изображений земной поверхности / И.С. Творошенко, И.К. Паничкина // Геоінформаційнапідтримка сталого розвитку міст: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 17 квітня 2014 р.) / отв. ред. К.А. Мамонов. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 48-49 с.

ТЕЗИСЫ. Творошенко И.С. Основные инструментально-технологические возможности систем моделирования / И.С. Творошенко, К.А. Семеняко, М.В. Патий // Геоінформаційнапідтримка сталого розвитку міст: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 17 квітня 2014 р.) / отв. ред. К.А. Мамонов. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 50-51 с.

ТЕЗИСЫ. Творошенко И.С. Об особенностях оконной фильтрации изображений в пространственной области / И.С. Творошенко, Е.И. Сокольников // Геоінформаційнапідтримка сталого розвитку міст: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 17 квітня 2014 р.) / отв. ред. К.А. Мамонов. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 52-53 с.

ТЕЗИСЫ. Творошенко И.С. Особливості застосування програмного забезпечення під час управління оціночними проектами / И.С. Творошенко, А.М. Терьошин // Геоінформаційнапідтримка сталого розвитку міст: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 17 квітня 2014 р.) / отв. ред. К.А. Мамонов. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 54-55 с.

 ТЕЗИСЫ. IrinaTvoroshenko Using modern information technologies in decision making support systems in supernumerary situations / Irina Tvoroshenko, Olga Mondel // Геоінформаційнапідтримка сталого розвитку міст: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 17 квітня 2014 р.) / отв. ред. К.А. Мамонов. – Х. : ХУПС, 2014. – С. 56-57 с.

ТЕЗИСЫ. Творошенко И.С. Методика применения инструментальных средств моделирования нечетких процессов для выявления и устранения свойств неполноты и противоречивости в структурах баз знаний / И.С. Творошенко, Д.В. Авраменко // Материалы VІI Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов» (79-й студенческой научно-технической конференции ХНУГХ):
в 4-х ч. / Ч. 4. – Х.: ХНУГХ, 2014. – С. 188-189.

ТЕЗИСЫ. Творошенко И.С. Практичне вирішення задачі просторового аналізу за допомогою геоінформаційних систем / И.С. Творошенко, С.О. Глушенков // Материалы VІI Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов» (79-й студенческой научно-технической конференции ХНУГХ): в 4-х ч. / Ч. 4. – Х.: ХНУГХ, 2014. – С. 190-191.

 ТЕЗИСЫ. Творошенко И.С. О применении геоинформационных технологий и консолидации информации в экологическом мониторинге / И.С. Творошенко, В.С. Копылова // Материалы VІI Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов» (79-й студенческой научно-технической конференции ХНУГХ): в 4-х ч. / Ч. 4. – Х.: ХНУГХ, 2014. – С. 193-194.

ТЕЗИСЫ. Творошенко І.С. Застосування інструментальних засобів PK_NET для моделювання та аналізу процесів оцінювання станів складних просторово розподілених об’єктів / І.С. Творошенко // Информационные процессы и технологии «Информатика – 2014»: материалы VII Международной науч.-практ. конф., Севастополь, 22-26 апреля 2014 г. / Севастоп. нац. техн. ун-т; науч. ред. С. В. Доценко. – Севастополь: Вебер, 2014. – C. 47-49.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Мамонов К.А. Математичні методи і моделі в оцінці нерухомості: навч. посіб. / К. А. Мамонов, І. С. Творошенко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 212 с.

ТЕЗИСЫ. Tvoroshenko I. S. Use of remote sensing and GIS in monitoring water quality / I. S. Tvoroshenko, V. V. Byeliy, V. R. Mgebrova // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (Харків, 19 листопада 2014 року) / відп. ред. К. А. Мамонов – Х. : ХУПС, 2014. – С. 55-57 с.;

 ТЕЗИСЫ. Творошенко І. С. Про особливості моделі просторових даних для вирішення завдань регіонального управління / І. С. Творошенко, Ю. Ю. Сємченко // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (Харків, 19 листопада 2014 року) / відп. ред. К. А. Мамонов – Х. : ХУПС, 2014. – С. 58-60 с.;

 ТЕЗИСЫ. Творошенко І. С. Практичні аспекти створення муніципальної геоінформаційної системи для управління міським господарством /І. С. Творошенко, А. Р. Шевченко // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (Харків, 19 листопада 2014 року) / відп. ред. К. А. Мамонов – Х. : ХУПС, 2014. – С. 60-63 с.;

ТЕЗИСЫ. Творошенко І. С. Практичні аспекти створення муніципальної геоінформаційної системи для управління міським господарством /І. С. Творошенко, Д. В. Авраменко // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (Харків, 19 листопада 2014 року) / відп. ред. К. А. Мамонов – Х. : ХУПС, 2014. – С. 70-73 с.;

 ТЕЗИСЫ. Творошенко И. С. К вопросу определения математической основы ГИС / И. С. Творошенко, Е. А. Нестеренко // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (Харків, 19 листопада 2014 року) / відп. ред. К. А. Мамонов – Х. : ХУПС, 2014. – С. 73-76 с.

 yesyes

 

2015 г.

МОНОГРАФИЯ. Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища: монографія /
К. А. Мамонов, В. Д. Шипулін, Є. І. Кучеренко та ін.; за заг. ред. К. А. Мамонов. – Х.: ФОП Панов А. М., 2015. – 250 с.

СТАТЬЯ. Творошенко И. С. Практические аспекты применения современных геоинформационных систем для создания муниципальной геоинформационной системы города Харькова / И. С. Творошенко, В. Р. Мгеброва, В. В. Белый // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 7 (132).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Методичні вказівки до виконання лабораторних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни «Основи моделювання складних систем» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.:
І. С. Творошенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 99 с.

ТЕЗИСЫ. Творошенко И. С., Мгеброва В. Р. Технология создания интеллектуальной геоинформационной системы для стратегического управления развитием города: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє», Харків, травень 2015 р. / [ред. кол.: О. І. Угоднікова, Б. В. Буряков]; Харк. нац. унів. міськ. госп. ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 3-7.

ТЕЗИСЫ. Творошенко И. С., Табашник В. А. Практические аспекты создания геоинформационной системы для муниципального управления городом: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє», Харків, травень 2015 р. / [ред. кол.: О. І. Угоднікова, Б. В. Буряков]; Харк. нац. унів. міськ. госп. ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 8-12.

ТЕЗИСЫ. Творошенко И. С., Чечуйко В. В. Применение современных геоинформационных систем и SMART-технологий для создания электронного правительства города: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє», Харків, травень 2015 р. / [ред. кол.: О. І. Угоднікова, Б. В. Буряков]; Харк. нац. унів. міськ. госп. ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 39-43.

ТЕЗИСЫ. Творошенко І. С., Явєляєв А. В. Застосування штучних нейронних мереж під час оцінювання нерухомості: 19-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». Сб. материалов форума. Т. 5. – Харьков: ХНУРЭ. 2015. – С. 193-194.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ. Творошенко І. С. Конспект лекцій з дисципліни «Цифрова обробка зображень» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.08010105 – Геоінформаційні системи та технології) / І. С. Творошенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 75 с.

 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ. Творошенко І. С. Конспект лекцій з дисципліни «Основи моделювання складних систем» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій) / І. С. Творошенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 67 с.

 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ. Творошенко І. С. Конспект лекцій з дисципліни «Геоінформаційні системи в управлінні територіями» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.08010105 – Геоінформаційні системи та технології, 8.08010105 – Геоінформаційні системи та технології та студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 – Геоінформаційні системи та технології) / І. С. Творошенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 87 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ. Методичні вказівки для проходження дослідницької практики за темою магістерської роботи та виконання магістерської роботи (для студентів 6 курсу всіх форм навчання спеціальності 8.08010104 – Оцінка землі та нерухомого майна) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : К. А. Мамонов, І С. Творошенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 35 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Геоінформаційні системи в управлінні територіями» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.08010105 Геоінформаційні системи та технології, 8.08010105 Геоінформаційні системи та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : І С. Творошенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 115 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ. Методичні вказівки до виконання лабораторних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни «Цифрова обробка зображень» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.08010105 – Геоінформаційні системи та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : І С. Творошенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 75 с.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е. Е., Творошенко И. С. Изучение геоинформационных систем в высшей школе: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми землеустрою, кадастру та геоінформаційного забезпечення в сучасних умовах» (22 вересня 2015 р.) – Харків: Діса плюс. – 2015. – С. 129-132.

ТЕЗИСЫ. Табашник В. А., Творошенко И. С. О возможности применения геоинформационных технологий для анализа выбранной территории: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (Харків, 19 листопада 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп.; ред. кол.: К. А. Мамонов, В. Д. Шипулін, Ю. Б. Радзінська. – Х. : ХНУМГ, 2015. – С. 64-66.

ТЕЗИСЫ. Творошенко И. С., Журавлева Е. Р. О применении геоинформационных технологий для мониторинга лесных пожаров: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (Харків, 19 листопада 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп.; ред. кол.: К. А. Мамонов, В. Д. Шипулін, Ю. Б. Радзінська. – Х. : ХНУМГ, 2015. – С. 66-68.

yesyesyes

 

2016 г.

СТАТЬЯ. Творошенко І. С. Практичні аспекти створення вихідної інформації для проведення геоінформаційного аналізу у сфері управління нерухомістю / І. С. Творошенко, В. Р. Мгеброва, В. В. Білий // Збірник наукових праць ХУПС. – 2016. – Вип. 1 (46). – С. 107-111.

СТАТЬЯ. КучеренкоЄ. І. Моделювання та оцінювання станів складних об’єктів із застосуванням формальної логіки / Є. І. Кучеренко, І. С. Творошенко, Т. В. Анопрієнко // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 2 (139). – C. 00-00. 

 

СТАТЬЯ. Творошенко І. С. Практичні аспекти створення вихідної інформації для проведення геоінформаційного аналізу у сфері управління нерухомістю / І. С. Творошенко, В. Р. Мгеброва, В. В. Білий // Збірник наукових праць ХУПС. – 2016. – Вип. 1 (46). – С. 107-111.

 

СТАТЬЯ. Творошенко І. С. Моделювання та оцінювання станів складних об’єктів із застосуванням формальної логіки / Є. І. Кучеренко, І. С. Творошенко, Т. В. Анопрієнко // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 2 (139). – C. 76-82.

 

МОНОГРАФІЯ. Технології оцінки та моніторингу використання нерухомості міських агломерацій: монографія / К. А. Мамонов, К. О. Метешкін, Є. І. Кучеренко, І. С. Творошенко, та ін.; за заг. ред. К. А. Мамонова. – Х. : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2016. – 249 с.

 

ТЕЗИ. Творошенко І. С. Практичне використання технологій підтримки прийняття рішень в геоінформаційних системах: 20-й Ювілейний Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті». Зб. матеріалів форуму. Т. 5. – Харків: ХНУРЕ, 2016. – С. 176-177.

ТЕЗИ. Творошенко І. С. , Анопріенко Т.В. До питання щодо моделювання та оцінювання станів складних обєктів із застосуванням формальної логіки: Європейські стандарти оцінки, землеустрію і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 28 квітня 2016 р. / ред. кол.: В.Ф. Харченко, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНУМГ, 2016. - С.91-94.

 

ТЕЗИ. Irina Tvoroshenko, Yulia Boyko Practical aspects of three-dimensional modeling of real estate: Young Researchers in the Global World: vistas and challenges: Proceedings of the IInd Forum for Young Researchers, Kharkiv, May 20, 2016 / O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Canadian College of English Language (Canada) and oth. – Kharkiv :    O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2016. – P. 178-179.

 

ТЕЗИ. Irina Tvoroshenko, Anna Shevchenko About possibilities for analysis geoinformation spatial characteristics of educational institutions: Young Researchers in the Global World: vistas and challenges: Proceedings of the IInd Forum for Young Researchers, Kharkiv, May 20, 2016 / O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Canadian College of English Language (Canada) and oth. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2016. – P. 222-223.

 yesyesyes

 

2017 год

ТЕЗИСЫ. Творошенко И.С.. Про можливість застосування методів та засобівштучного інтелекту під час розробки інтелектуальних геоінформаційних систем  [Текст]: тезисы /І.С. Творошенко /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2017 р.  / Національна академія Національної гвардії України, 2017. - С.88-89.  

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙТворошенко І. С.Конспект лекцій з дисципліни «Геоінформаційні системи в задачах моніторингу» для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) «Геоінформаційні системи і технології» / І. С. Творошенко ; Харків. нац. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 55 с.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Творошенко І. С. Конспект лекцій з дисципліни «Цифрова обробка зображень» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій / І. С. Творошенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 75 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Методичні вказівки для виконання практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи в задачах моніторингу» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) – «Геоінформаційні системи і технології») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. І. С. Творошенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 91 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Методичні вказівки для виконання практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з навчальної дисципліни «Технології підтримки прийняття рішень в геоінформаційних системах» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) – «Геоінформаційні системи і технології») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. І. С. Творошенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 99 с.

ТЕЗИ Творошенко І. С. Практичні аспекти застосування геоінформаційний технологій для моніторингу впливу сміттєзвалищ і полігонів твердих побутових відходів на навколишнє середовище / матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Геоінформаційні технології у територіальному управлінні» 14-16 вересня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 158-163.

ТЕЗИ Творошенко І. С. Про можливість застосування методів та засобів штучного інтелекту під час розробки інтелектуальних геоінформаційних систем / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» 15-16 березня 2017 року. – Харків : НАНГУ, 2017. – С. 88-89.

ТЕЗИ Творошенко І. С. Практичні аспекти застосування інтелектуальних геоінформаційних систем / матеріали 21 Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у 21 столітті» 25-27 квітня 2017 року. – Харків : ХНУРЕ, 2017. – Т. 5. – С. 202-203.

ТЕЗИ Творошенко І. С. Особливості розробки засобу підтримки прийняття рішень диспетчерської служби швидкої допомоги міста Харкова на основі геоінформаційних технологій / матеріали Міжнародної наукової молодіжної школи «Системи та засоби штучного інтелекту» 17-19 жовтня 2017 року. – Київ : ІПШІ "Наука і освіта", 2017. – С. 203-207.

ТЕЗИ Творошенко І. С., Крамаренко О. О. Особливості застосування геоінформаційний технологій під час розробки мережі просторових об’єктів оперативного пожежогасіння в місті Харкові / матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Геоінформаційні технології у територіальному управлінні та експертних дослідженнях: правові, організаційні, технічні проблеми» 4-6 жовтня 2017 року, м. Одеса. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – С. 159-163.

ТЕЗИ Творошенко І. С., Шевченко А. Р. Про етапи розробки геоінформаційного середовища для забезпечення раціонального благоустрою міста / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний досвід» 9 листопада 2017 року. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 90-92.

ТЕЗИ Творошенко І. С., Табашник В. А. Практичні аспекти розробки геоінформаційної системи на основі програми «Доступний Харків» / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток міст» (містобудівний аспект) 24 листопада 2017 року. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 70-72.

ТЕЗИ Творошенко І. С., Шевченко А. Р. Практичні аспекти застосування геоінформаційного аналізу для забезпечення раціонального благоустрою міста Сєвєродонецька / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток міст» (містобудівний аспект) 24 листопада 2017 року. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 68-70.

ТЕЗИ Творошенко І. С., Кочура Л. О. Про роль геоінформаційних технологій у розвитку туризму в Харківській області / матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства» 24-25 листопада 2017 року. – Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2017. – С. 212-214.

 

 yesyesyes

 

smiley

 

 

 

 


 

 smiley

 Научные публикации ассистента Радзинской Ю.Б.

2013 г.

ТЕЗИ. Радзінська Ю.Б. Особливості впровадження  ГІС на підприємствах житлово-комунального комплексу [Текст] Тези / Ю.Б.Радзінська, О.С. Любивий , А. В. Останкевич   – Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем, Харків, - 20-21 листопада 2013 р. / [ред. кол.: Мамонов К. А., Шипулін В. Д., Федорова А. Ю.]; Харк. нац. універ. міськ. госп. ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2013. – С. 31.

 no

2014 год

МОНОГРАФІЯ. Створення просторових данних для грошової оцінки земель та нерухомого майна: монографія [Текст] /К.А.Момонов, В.Д.Шипулін, І.С.Глушенкова та ін.; за заг. ред К.А.Момонова. - ХУПС, 2014 - 240 с.

 no

2015 год

nonono

 

       2016 год    

Научные публикации Маслий Любовь Алексеевна

Заведующая лабораторией кафедры геоинформационных систем, оценки земли и недвижимости   

 

СТАТЬЯ. Маслий Л.А. Особенности изучения геоинформационных систем в высшей школе / Е.Е. Поморцева, Л.А. Маслий, Д.А. Конь, М.В. Сальников // Системи оброки інформації – 2016. – №2 (139). – С. 220-226. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/16253.

yes

2017 год

2018 год

2019 год

 СТАТЬЯ. МетешкІн К.О. Концептуальні положення створення геоінформаційної системи "Розумний вищий навчальний заклад" // К.О. Метешкін, Л.О. Маслій. Комунальне господарство міст / науково-технічний збірник, вип.5 (151), 2019. С. 54 - 59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды

Новости

14.11.19

ВНИМАНИЕ!!! Сегодня отмечается Международный день ГИС. Сотрудников кафедры Земельного администрирования и геоинформационных систем поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю всем причастным к этому празднику здоровья и творческих побед на фронте геоматики и ноогеоматики. Мы обязательно прорвем завесу таинственности цифрового и ноосферного образования, если будем хорошо трудиться на благо нашей кафедры и многострадальной неньки Украины. Пожелаю хороших и креативных выступлений на конференции, посвященной Дню ГИС.

04.11.19

ВНИМАНИЕ!!! Увидел свет учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектирование баз геоданных" автора доцента Поморцевой Е.Е. 

Состав: два учебных пособия, материал которых поддерживает теоретическую и практическую часть данного предмета.   Электронный учебник содержит видеоуроки по всем практическим работам и два варианта изложения материала ‒ расширенный, для углубленного изучения дисциплины и минималистический ‒ в виде тех необходимых знаний, без которых нет понимания сути дисциплины. Диджитализация

28.10.19

ВНИМАНИЕ!!! Коллектив кафедры поздравляет заведующего кафедры с достижением возраста Иисуса Христа. Желает Вам осторожно, с чувством выполненного долга и мужского достоинства обращаться с оружием и женщинами, которые вас окружают. Кроме того, желает творческих успехов, здоровья, мужского счастья и первого места кафедры в университете.

Зная любовь Сергея Григорьевича к детям – предлагаем посмотреть, как детишки поздравляют именинника с днем рождения. Приглашаем всех взрослых потанцевать в клубе «Рождение».  

Блог

11.01.18

1.    Закон України «Про науку і науково-технічну діяльність №1977-ХІІ від
13.12.91 р. // Нормативно-правові акти про науку та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України: У 2 кн. / За ред. Ю. І. Горобця та М. І. Панова. – Харків :
Право, 2001. – Кн. 1. – С.43–63.

...
21.04.16

 

 

1. ВЕНЕЦИЯ

 

   Известно, что Венеция - это город, который образовался на островах и расширялся за счет постройки соборов, жилых домов и складских помещений на сваях, а за тем занял часть северного побережья Адриатического моря. Венеции в ХIII веке приходилось...